A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Douglas Highschool

troch: Yttje Cnossen

in rêchsek leit ferlitten op it plein

de rits as mûle dy’t om siken wrot

in raffelich papier rydbosket yn ‘e wyn

 

yn ‘e skoalle sweevje spoaren

fan kûgels dy’t troch de gongen fluiten

en reade rûntes lutsen op ‘e flier

 

thús steane sportskuon op ‘e matte

in stoel wachtet by de iterstafel

‘oant jûn’ wie in wurd om ‘e nocht

 

in rêchsek leit yn in see fan blommen

foar sântjin nammen yn wite weagen

fan roazen dy’t net bloeie sille