A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Dit is myn toan

troch: Jelle Bangma

‘k Wol in wille-wyske sjonge
op de aldermoaiste toan,
foar dy iene leuke jonge

dy’t my app-te fan ‘e moarn.

 

Mar soms dy boaze dream
fan falske toanen yn myn stim
en fan in tichte kiel;
dy twifelstim, ik haatsje him.

 

‘k Wol in lietsje klinke litte
en dat giet oer hy en sy,

want hy moat it hjoed noch witte

dat ik sjong fan ús en wy.

 

Mar soms in bang gefoel
dat ik dy heechste toan net rik,
dat ik gjin adem ha
en yn ‘e moaiste klanken stik.

 

Mar dan…

 

sjong ik de twifel út myn longen
en de eangst ferdwynt gewoan.
Noait hat ien sa suver songen,
dit bin ik, dit is myn toan!