A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

de trui de reis…

troch: ytsje hettinga

hy sit foar my
it rjochter skouder heger
as it lofter
de rêch bûgjend
as er it giele t-shirt oan hat
sjoch ik de rêchbonke
by de swarte trui net
dan is de rêch
in kessentsje dat sykhellet
teminsten as er stil sit
dat docht er net faak
stilsitte
hy is altyd yn beweech dy rêch
de earms en de nekke mei de hierkes ek
en de holle mei de ljochte krollen
‘hoi’, seit er gauris tsjin my
‘hoi’, sis ik werom
ik wol dan noch wat sizze mar
wit sa gau net wat
‘hoi, ik gean’, sei er juster
‘okee, goede reis, hoi’ kloppe my it hert
de trui fytste in oare kant út as oars
hjoed binne se der net de skouders
de rêchbonke net yn it giele shirt
net it kessentsje yn azemritme
gjin hierkes yn de nekke
gjin krollen yn beweech
de klasse gûnzet fan ferhalen
fraachtekens roppe om it lûdst
ús ‘hoi-hoi’ raast my noch troch de holle
stil de stoel foar my oer
net earder publisearre