A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

De soldaten

troch: Jurjen van der Meer

Doe kamen de soldaten,
de himel kleure rea.
In tongerslach sloech oer de wrâld
en dêrnei kaam de dea.
En doe ’t op ’t lêst de stilte foel,
doe wie der neat mear oer.
De loft wie griis, it lân lei swart,
fertarre troch it fjoer.

Oan alle libben op ‘e wrâld
kaam op dy dei in ein.
Der waaide jiske oer it gea,
doe kaam de mylde rein.
It wetter sloech de jiske del
en foarme fruchtbere grûn.
En doe ynienen sprute it grien
wer oeral yn it rûn.

Der kamen blommen yn it fjild
en flinters dûnsen frij.
Der wiene fûgels yn ‘e loft
en alles wie wer nij.
En man en frou bewurken wer
elk jier opnij it lân.
Der stiene bisten op ‘e stâl,
der boarten bern yn ’t sân.

De hiele ierde libbe wer
en alles wie wer goed.
Doe waard de minske wer in wolf
en floeide ’t earste bloed.
Doe kamen de soldaten,
de himel kleure rea.
In tongerslach sloech oer de wrâld
en dêrnei kaam de dea…

fan de cd ‘Ier of Let’ fan Irolt
en de cd ‘Beklonken Leafde’ fan Bauke van der Woude