A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

de skoffeljonge

troch: Ytsje Hettinga

ik wit net wat der mei my is

der is foargoed wat mis

dan wer ha ik pine yn ’e holle

in oare kear is ’t iten my tefolle

 

jûns lis ik op bêd te draaien

de holle is my net te daaien

moarns wol ik der net ôf

as ús mem my ropt hâld ik my dôf

 

op skoalle ha ’k in min sin

myn sifers sakje ôf nei min

de leararen dogge allegear stom

yn ’e kantine goai ik fan alles om

 

freondinnen snappe soks net fan my

sizze: ‘sa asto dochst, is neat foar dy’

mar Lise die lêsten ek hiel dom,

faaks fleagen yn har búk ek flinters om

 

graach wol ik oars, al soe ‘k net witte

hoelang dy kribels my noch yn it liif sitte

miskien dat it nije wike better giet

as dy skoffeljonge net langer yn ‘e skoaltún stiet