A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

de popelier

troch: Ytsje hettinga

sa rizich stie er dêr
de âlde beam
bewoartele yn de grûn
in bytsje skean
de rêch ôfkeard
tsjin ‘e westewyn
skodholjend
wachtsjend op sinneskyn
yn ‘e tûken ferskûle
in libben fol fleur
dat soe er bringe
mei blêden yn kleur
hy dreamde him de maitiid
de simmer
de fûgels
it liet
skrokken waard er wekker
fan seagjend lûd
in kraan
in trekker
syn ieren bliedend
leit er even letter
om syn eigen dea
te skriemen op de ierde

net earder publisearre