A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

De kar

troch: Sigrid Kingma

De hear en de bear
dy stiene by in mar
de bear socht nei mear
en de hear nei in kar

 

De bear seach de hear
en rûn op him ta
hy hie gjin gewear
en de hear alsa

 

De hear koe no kieze
flechtsje of derhinne
hy moast it belieze
dit koe er net winne

 

Gjin opsje is goed
mar foarútgong is better
want wa’t flechtet hjoed
hat gjin kar foar letter

 

De hear koe net witte
wêr’t de bear nei socht
hy koe no sa snjitte
as dat him hjir brocht

 

Mar de bear socht in maatsje
en de hear foldie skoan
hy skeat gau in plaatsje
mei syn tillefoan

 

net earder publisearre