A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

De fiver

troch: Jurjen van der Meer

Fan ’t maitiid op in sneontemoarn,

’t wie noch mar amper ljocht,

doe hat in frachtwein by ús thús

in minykraantsje brocht.

 

In fiver mei Japanske Koi,

dat like heit wol wat.

En dêrom groef er yn ’e tún

dy deis in hiel djip gat.

 

Heit helle foly en in pomp

en plantsjes net te min.

De wetterfal fan marmer

wie ek aardich nei syn sin.

 

En neidat ek it ljocht it die,

kaam heit syn slotakkoard.

In bak mei tweintich karperkes

fan de alderdjoerste soart.

 

Heit sei: ’As ik dy dingen kweek,

dan wurde wy noch ryk.

In Koi is krekt in keunstwurk

en der is net ien gelyk…’

 

Sûnt juster is de fiver leech,

it waard in grutte strop.

In ielgoes friet yn ien nacht

samar alle fiskjes op.