A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

De earste kear

troch: Ciska Noordmans

Foar de earste kear
sil ik mei de trein
want op ’e fyts nei Ljouwert
dat is best in ein.

 

 

Foar de wyn nei Akkrum
Dêr is myn treinstasjon
Ik keapje dêr in kaartsje
Oars riskear ik fêst in bon.

 

 

Mar sa’n apparaat?
O godskes, dit is myn debút
Myn pinpas slokt er yn
mar spuit ’m – hoera – ek wer út.

 

 

Blyb blyb, it kaartsje skenne
da’s in fluitsje fan in sint
En op it plakje by it rút
sit ik noflik op myn krint!

 

 

Fan it perron yn Grou
komt de kondukteur oansjitten
Hy ropt: Jo kaartsjes asjeblyft!
Bliksem, wêr ha ik dy no litten?

 

 

Fiel ik yn myn tas en bûsen
Wat die ik dêr no mei?
Ik krij it waarm, gleon en hyt,
swit klotst my út de oksels wei.

 

 

Dêr fiskje ik it út myn jaske
Appeltje eitje, dit rint mar as it spoar
Yn Ljouwert druk ik op ’t knopke
Ferdoary, de ferkearde doar!