Zoekresultaten

Swimles

Doe’t ik by de sleat siet,seach ik in kikkert hieltydtsjin de kant oan swimmen. Ik woe him in hân jaan,of, as er dat doarde,de mouwe

lês it hiele gedicht