Zoekresultaten

Noed

Ik moffelje myn hânnen djip yn de bûsen fan myn jas. Hy hoecht net te witten…… Hy hoecht net te sjen dat ik….   Hy

lês it hiele gedicht

Simmer!

snoei de tûken by it tredde eachblaas de bûnte blêden op in bultlit it ljocht wer streame oantit oan ‘e woartels rikten bou de klyster

lês it hiele gedicht

Skriuwblok

ik socht strofen yn strjittenen yn stegensammele sinnen by de singelfandele frazen yn ‘e frjemdteen faker noch ticht by hûsplôke hjir en dêr wat wurdenút

lês it hiele gedicht

In hûs

In hûs in pleisteroer de skrammendy’t skrineûnderweis.   In hûs in wrâld omte boartsjente sykjenen soms te finen.   In hûs sa faakin finzenisin doelwytin

lês it hiele gedicht

Nachtkeamer

Ljocht en libben is nearne.Mei in tsjuster each loert de keamer.Stuollen swije, houten ribben hâldede siken yn en wachtsje. Se wolle fanit plak en dûnsje

lês it hiele gedicht

Man yn ‘e metro

ûndergrûnsk yn in metropoaljaget in wjirm troch tsjustere hoalenit liif fol figueren fan ‘e perronnenûnderweis oeral hinne as wer werom   it skriele neonljocht falt

lês it hiele gedicht

Geskink

Somtiden, mar eins hiel faak winskje ik sipressen op it sigerige bolwurk, in katedraal mei gouden ljocht en strakblauwe loften boppe âlde platanen. Mar earder

lês it hiele gedicht