A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

By de boadskippen

troch: Jurjen van der Meer

Se sochten earst alle beide
om in lege doaze.
Hy seach ‘m earst
mar ús mem mocht ‘m ha.

Dêrnei stie er tafallich
gewoan efter mem by de kassa.
It wie drok,
se moasten der leau ‘k
frij lang wachtsje.

Bûten, op it parkearplak,
hat er de doaze
ek noch efter yn ús auto tild.
Dêr hat mem syn nûmer krigen.
Juster ha wy om nije klean west.
Foar mem en foar my.

No is se yn ‘e badkeamer.
Se tuttet har op.
Ast stil bist
kinst har sjongen hearre.
Mem bliid.
Ik bliid.
Se advertearje der noait mei
mar mem
helle har nije freon
gewoan by de Aldi.

út: FeRsefariaasje, 2007