A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Beppe en ik

troch: Harmen Wind

’t Ljocht is griis, de sinne kâld.

Fannacht is se stoarn, ús beppe.

Juster wie se noch oan ’t skreppen

yn ‘e tún, tachtich jier âld.

 

Beppe dy’t my ferskes learde

en dy’t mei my spultsjes die,

Altyd wat te snobjen hie

en om myn rapporten bearde.

 

Op in jûn, krekt dizze wike,

liet mem my in foto sjen

dêr’t ús beppe op stie as bern.

Ik seach hoe ’t se op my like:

 

Sy wie doe ek tolve jier

en se hie myn noas, myn eagen.

Ik wie wis dat se har pleagen

mei har wite, rjochte hier.

 

En no, dizze nije moarn

moat ik oan dy foto tinke,

stiet dat fanke dêr te winken,

‘k sjoch har yn de spegel oan.

 

Hjoed wol ik opnij begjinne,

want ús beppe is net wei.

‘k Draach dat famke yn my mei,

en sy lit my net allinne.