A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Beam

troch: Yttje Cnossen

de beam stiet bryk yn ‘e westewyn

stoer yn ‘e bocht bewarret hy in geheim

hy wit mear as in oar en hâldt him stil

bonkige bast hâldt de kaart tsjin it boarst

 

yn wyt en griis is dêr dy jonge dy ‘t laket

yn waar en wyn eltse kear as wy

der del fytse de skoaltas op ‘e pakjedrager

it tillefoantsje yn ‘e hân

 

de jonge glimket en docht der it swijen ta

like âld as wy is hy ferstienne yn in momint

wurden ta fossyl oan in brike beam

de bast skansearre troch de klap

 

ûnder de beam lizze blommen

love en RIP in namme derby en in datum

de jonge laket syn wite tosken bleat

en stoareaget by ús del nearne nei