A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Bang

troch: Sigrid Kingma

As ik jûns allinnich thús bin

dan wurd ik wolris bang

dat in dief hjir komme kin

ik stek dan grutte kearsen oan

dy baarne lekker lang

 

Mar as ik om my hinne sjoch

dan wurd ik alwer kjel

wêr’t ik ek bin, wat ik ek doch

oeral kinne spinnen sitte

dy’t krûpe oer myn fel

 

En as de tonger raast, o nee

dan bin ik sa benaud

ik set in pot kamilletee

en krûp ûnder in tekkentsje

dan fielt it wer fertroud

 

Doar op slot, kearskes oan

in tekken oer, de tee is set

ik sit hjir smûk en sa gewoan

wat makket my noch bang?

Ik wit it earlik net.