Zoekresultaten

Langstme

Giest meide sânreed lânsde beide brechjes oer? Hielstil nonet prate, hark, hearsto denatoer?De wylp en skrieshja roppe it út!Ek ljippen dogge mei!De poep midsswanneblomen plomp,

lês it hiele gedicht

Dit lân

Dit lân, ik haw it heardit gûlen fan de noardewyn,it skuorren fan it iis,bekende stimmen yn de nacht.Dit lân, ik haw it sjoenit wylde wetter

lês it hiele gedicht

Trou

Hy hat in famke te hôf brocht,Al jierren, jierren lyn;Dat grêf by dy grize tsjerkeLeit it lok fan syn libben yn.Dy faam wie ’t ljocht

lês it hiele gedicht

Soms

Soms wurde saken sa ûnwichtichen stiet de wrâld op syn kopSoms is yn wurden net te fetsjenhoe’t it no eins fierder moatSoms glûpt alles troch

lês it hiele gedicht

Roan

Tûzen minsken ofmiskien wol mearstean op it pleinlokkich nijjierlústerje guon ynoarmins-earstil wurdt itgjin ferweechgjin lûden mearfoet foar foet trochstrjitten syn fotostop sinleas geweldtsjustere finsters fansyn

lês it hiele gedicht

kastanjebeam

de eagen fan ’e beamsjogge oer it glêde lekkende woartels toarstgjenei foarjier en simmertsjokke tûken tilleloatsjes dy’t útsprutesêft giel opljochtsjeoer boartsjende berndrage blêden dy’t blierwiuwe

lês it hiele gedicht

Swimles

Doe’t ik by de sleat siet,seach ik in kikkert hieltydtsjin de kant oan swimmen.Ik woe him in hân jaan,of, as er dat doarde,de mouwe opstrûpeen

lês it hiele gedicht

Bang

Soms bin ik wolris bang datnei in lange nacht hjir allesoars is foar de grap, allinnichik dan net mear snap watoaren wol begripe.Dat stiennen sels

lês it hiele gedicht