Zoekresultaten

Mist

Ik ha dy mistsa leaflik bistdatst my as in dize yn de holle sitten giestlicht en swier skimerje kinstdat meist sels kieze     Do

lês it hiele gedicht