klasse 4 mbû / hbû

Besjoch ek gedichten fan:

de skoffeljonge

ik wit net wat der mei my is der is foargoed wat mis dan wer ha ik pine yn ’e holle in oare kear is ’t iten my tefolle   jûns lis ik op bêd te draaien de holle is…

lês it hiele gedicht

Yn myn uppie

Elske giet mei Peter Sanne mei Jamal Femke stiet nei skoaltiid mei Harry yn ‘e hal   Bo fytst fuort mei Achmed Renée mei Lidewij ik hâld harr’ tsjin de wyn yn yn myn uppie amper by   mar jûns…

lês it hiele gedicht