klasse 4 mbû / hbû

Besjoch ek gedichten fan:

Asylsiker

Hy went der noait oan, oan dy wyn út it westen, mar hy moat nei de stêd om syn langstme te dwêsten. Hy knypt yn it stjoer, en sjocht op ‘e tsjerketoer. It is freed, njoggen oere, merk yn it…

lês it hiele gedicht

Kampioen

Lyts smel jonkje út It Heidenskip, byt ferlegen op ‘e ûnderlip’. Senuweftich wibelje bleate skonken, in optearde handoek kreas dernjonken. Fierderop tsjin de houten skâns, ja, it is syn earste kâns, stiet wachtsjend in lytse aluminium stok, sil er al…

lês it hiele gedicht

Biology

Twa kear yn ‘e wike is it raak. Dan hawwe wy les fan De Vries. Biology, ik griis derfan. Dy lessen fyn ik dochs sa ôfgryslik fiis. Dy man dy fynt fan alles út. By de meast ûnskuldige ûnderwerpen keart…

lês it hiele gedicht

Cruijff

By syn ferstjerren, 24 maart 2016 Cruijff is dea. Dat kin net. Hy sit yn myn lea. As ik de bylden weromsjoch fiel ik syn frêle macht kommen yn myn skonken. De fersnelling mei de bal, ynhâlde, even, dan it…

lês it hiele gedicht

Syn namme foarby

Yn ‘e bus ûnderweis nei skoalle ride wy alle dagen by it lytse brune krúske del it stiet yn ‘e berm fan de autowei by it krúspunt mei in dyk fan doarp nei doarp seach er net út by ‘t…

lês it hiele gedicht

Fampier

hearste hoe’t de lamkes skrieme yn it tsjuster fan it hok hearste hoe’t de krieën krasse de meldijen fan har lot sjochste hoe’t de iken swiere lokjend, slomjend yn it wâld sjochst hoe’t tiid mei stive skonken strof’let troch dy…

lês it hiele gedicht

It hynder

Doe’t de earste nachtfroast kaam en âlde blêden nei ûnd’ren toarken út it wurge hout, de gerzen glâns ferlearen, kleur oannamen fan de iere wintermoarn, doe seach ik dy. Sa stil asto dêr stiest, hast sûnder wêzen, hie ik dy…

lês it hiele gedicht

Thússtriid

Tink net datsto de wrâld yn moatst om de fijân te ferslaan of de geasten te ferdriuwen om’t sy it binne dy’t dyn libben besmodzje en oan grús slaan Tink net datsto de himel bebidde en befreegje kinst om help,…

lês it hiele gedicht

Kommunikaasje

Mei myn suster kin ik prate foar de klasse bin ik sprekker ik kin ek roppe raze balte mar ‘kommunisearje’ bekt net lekker Wat skeelt der oan dat wurd bin ik foar de betsjutting bang falle de klanken te hurd…

lês it hiele gedicht

Skielk wurdt it frede

Wy keazen foar de lange skimer om wei te wurden foar geweld besochten doe de tsjust’re hoalen om’t yn it ljocht gjin libben telt. Wy hawwe ús fertroud op leagen op hannelers fan minsken hopen wy ha foar ús libben…

lês it hiele gedicht

Moeting mei alle minsken

No’t er omheech fljocht yn syn raket, de astronaut rjochtstreeks de himel yn, is er benijd as hy dêr ek ien treffe sil. Miskien it mantsje fan de moanne of in ingel yn it gouden ljocht of mooglik syn pake…

lês it hiele gedicht

útsjoch

knoppen yn beammen laitsje har temjitte in ein fljocht op titelroazen bloeie goudgiel tulpen yn oranjeread sjonge fan it iere foarjier ûnder it reiden himeldak snobbet in fûgel fan syn lêste winteriten de tiidwizer fertelt fan de maitiidsinne op kommendewei…

lês it hiele gedicht

Eilân

En yn de skulpen kin ‘k de see noch hearre. It rûzen fan de weagen op it strân. De blauwe loft tsjin grien-griis achterlân. De waarme dagen, boatsjes yn de haven. Blinkend wyt mei read’ of blauwe bies. Se kamen…

lês it hiele gedicht

Skûlplak

Der stiet in famke by de bushalte. Ferdreaun, flechtling, allinne. Wêr komt sy wei? Wêr giet sy hinne? Wêr wie sy lokkich? Wêr fielde sy har thús? Wat liet sy efter? Wa dreau har fan hûs? Wat soe sy oars…

lês it hiele gedicht

It famke

Sy is it flinterflugge famke, dat lykas streamend wetter oer de diken draaft. Har fuotten meitsje weachjes yn it sân. Blau mei sulvertriedden is har spikerjas, ljocht as farske molke har lang hier en sterk en bûchsum yn ‘e wyn…

lês it hiele gedicht

Flecht

In plestikpûde mei wat klean en sa, doe binne wy begûn te rinnen. Der waard net folle sein, de spanning rûn mei op en like it te winnen. Fan wurgens wist ik net mear wêr’t ik wie, ús omke glimke,…

lês it hiele gedicht

Lytse markol

Earne yn it wetter… It lân jout har oer, leit langút ûnder de skiere dei dy’t hast al wei is en no mei dampe fuotten hoeden oer de griene fjilden slûpt. Wiid iepen gapje de djippe puollen. Wynhannen bûge it…

lês it hiele gedicht

de trui de reis…

hy sit foar my it rjochter skouder heger as it lofter de rêch bûgjend as er it giele t-shirt oan hat sjoch ik de rêchbonke by de swarte trui net dan is de rêch in kessentsje dat sykhellet teminsten as…

lês it hiele gedicht

Chip

Ik woe dat ik in chip hie Sa ‘n kraaltsje achter it ear fan hûnderttûzen gigabite en miskien noch wol mear. By toetsen en tentamens hie ik grif alle fragen goed en oer it swiere eineksamen siet ik langer net…

lês it hiele gedicht

In steande beam allinne

It bliuwt my hiel myn libben by, de dei doe’t op dit stee in grutske heit my plante as bertebeam, – it stie sels yn ‘e krante -; mar heit en soan, se binn’ al tiden wei. No priizje minsken…

lês it hiele gedicht

Fersiere

Heit rydt stadich oer de oprit, nee, de klep koe lang net ticht. Mem komt fleurich fan ‘e fliering: goudfersielsel, o sa sjyk! Heit dy mjit dan mei de tomstôk, ja, der moat in hiel stik ôf. Wy begjinne út…

lês it hiele gedicht

De soldaten

Doe kamen de soldaten, de himel kleure rea. In tongerslach sloech oer de wrâld en dêrnei kaam de dea. En doe ‘t op ‘t lêst de stilte foel, doe wie der neat mear oer. De loft wie griis, it lân…

lês it hiele gedicht

Tút

ik soe dy in tút jaan midden yn ‘e winkel fan AH soe ik myn slach slaan by de tomaten do wiest noch fier fuort mar ik seach dy stadichoan tichteby kommen efter de winkelkarre wiest de yochert al foarby…

lês it hiele gedicht

Jeltsje en Jantsje

Yn Surhústerfeansterheide Wenje noflik mei har beiden Jeltsje Styp en Jantsje Stobbe, Sliepe yn in âlde tobbe, Sitte op ‘e tafel en iten fan ‘e stoel En alle minsken sizze: ‘O, wat is it dêr in boel!’ De tsjettel stiet…

lês it hiele gedicht

foto’s

‘ien piltsje hindert neat’, seit hy ‘kom, drink der mar wat by’ sy sweeft as in fearke op ‘e wyn boartet yn de sânbak lykas lang ferlyn streket Pûke oer de wiete snút wol swimme, docht alles út yn ‘t…

lês it hiele gedicht

Gean net nei Pompegea

Asto ris útfanhûzje wolst nei it hûs fan tante Jant al wol jim mem it noch sa graach doch it asjebleaft net, want elk wit der fan yn Pompegea en ast it leaust of net it gûnzet fan geroften dêr…

lês it hiele gedicht

Swarte kofje

Der is in wrâld neist ús wrâld de earste wrâld Yn dy wrâld leit in lân grôtfol kofjekopjes kofjekannen kofjefilters seefkes ljochtsjes In grôtfol lân mei apparatuer foar espresso kappesino en kofje-gewoan ‘t Is it lân fan kofjetsjok en kofjeskoft…

lês it hiele gedicht

De treasteleaze rein

Ik bin de simmer kwyt, wêr is er keard? Ynienen wie er samar oan ‘e ein, wylst wy tegearre alle dagen seagen hoe’t sinnestrielen spatten út ‘e feart. No slacht tsjin ‘t rút de treasteleaze rein. De simmer hie ús…

lês it hiele gedicht

Pas op foar hurde wyn

Miskien wolsto my net leauwe, fynsto my in bange knyn, mar der is neat sa gefaarlik, as in dei mei hurde wyn. Hurde wyn, neat as ellende, hege golven op ‘e see. Fiskers yn te lytse boatsjes, sitte sa yn…

lês it hiele gedicht

Radyskes

We brochten radyskes bij ús heit en mem. Earste radyskes út ‘e kas. Se bearden der wakker fan. Op it teemeubel stie in kaart fan kunde, dy’t ’50 jier’, sei heit, ‘nee, 55 jier,’ sei mem, troud wienen. Se helle…

lês it hiele gedicht

de popelier

sa rizich stie er dêr de âlde beam bewoartele yn de grûn in bytsje skean de rêch ôfkeard tsjin ‘e westewyn skodholjend wachtsjend op sinneskyn yn ‘e tûken ferskûle in libben fol fleur dat soe er bringe mei blêden yn…

lês it hiele gedicht

Kuorbalfamke

Ik hie dy by de warming-up al sjoen en tocht: foar dy sil ik troch alles hinne, foar dy haw ik myn swit oant no ta jûn. myn sprongen sille hjoed dyn eagen winne. Mar doesto op ús fak ta…

lês it hiele gedicht

Bang

Soms bin ik wolris bang dat nei in lange nacht hjir alles oars is foar de grap, allinnich ik dan net mear snap wat oaren wol begripe. Dat stiennen sels net rinne mar sitten bliuwe yn it paad. Dat fytsen…

lês it hiele gedicht

Brân

It baarnt yn ‘e fierte wy kinne net helpe wy sjogge hoe’t pleatsen platlizze en minsken gûle Wy hâlde ús muorren wiet hoopje dat de wyn net draait mar as de wyn malket rinne de fjoeren As ús pleats baarnt…

lês it hiele gedicht

ree

winter op ‘e Sweach it iis dat kreaket yn ‘e sleatten makket dea en libben relatyf op ‘e hoeke by it fytspaad njonken it âld djip sit yn ‘e rûchte sûnder snie ik sike jerk de kop mei snaffel yn…

lês it hiele gedicht

Wat ik letter wurde wol

Moat ik dan wat wurde letter, want is hjoed dan al foarby? Wat bin ik no wat letter net is, bin ik noch neat of noch te frij? Wat moat der by en wat kin better, wat is goed en…

lês it hiele gedicht

It helpt net

It helpt net om slûzen ticht te laskjen, it wetter giet op en del wannear’t ik dat wol. It helpt net om fleanrûtes op te heffen, de fûgel komt altyd wêr’t er wêze wol. It helpt net om alle beammen…

lês it hiele gedicht

ad patres

Lyklama is dea, wat slim, tocht ik doe’t ik it hearde, dat earme mantsje nea sille wy him mear fytsen sjen of kuierjen mar doe’t ik der wat langer oer neitocht, tocht ik: elk hat syn tiid hjir op ierde,…

lês it hiele gedicht

Begraffenis

Wy heukerje de kraach omheech en rinne stapke foar stapke yn in lange slinger achter de kiste. Ik mei de blommen drage. ‘t Is droech wurden om my hinne, sakrekt spielden wy sawat de tsjerke út. Te folle bargetriennen fan…

lês it hiele gedicht

se ha my op ‘e skurte hân

ik haw in pake dy’t net leaut dat se op ‘e moanne west ha dy’t de televyzje útset as der mannen mei in wite kape fan ‘e Ku Klux Klan op binne, in pake dy’t seit: ‘dêr sit in kopke…

lês it hiele gedicht

It hûs

Der lei oer d ‘âlde stêd in bleke skyn de deis doe’t hja weromkaam út it easten mar nimmen wachte dêr om har te treasten it plak te wizen wêr’t se wenne hien’. It hûs – wie dit it hûs…

lês it hiele gedicht

Heit

Ik hear de minsken wol praten. Ik sjoch de minsken wol sjen. Se rabje oer út heit en se rabje oer ús mem. Minsken fregen my ek wol: Hoe giet it no by jim? Foar dy is ‘t ek wat…

lês it hiele gedicht

It hâldt

De dei hat kleuren fan blau en pears it reid stiet giel as strie tsjin ‘t doarp it iis leit as in flier like griis en glêd as ruostfrij stiel mei fine naden laske fannacht ha wy it skuorren heard…

lês it hiele gedicht

Hipperhapkes

Op it mêd fan iterij woll’ se graach wat nijs betinke. Elk jier komt der wol wat by om te iten of te drinken. Mar dit is dochs wol wat gek: hâlde s’ ús no foar it lapke? Mei wat…

lês it hiele gedicht

Ferhúzje

Us hûs sjocht der ferlitten út, mei de gerdinen der foar wei. It wurdt al leger efter it rút, sa fielt it ek yn my. Ik rin temûk de keamer yn, dêr’t it hieltyd rommer wurdt. En yn myn búk…

lês it hiele gedicht

De blompot

ik ha in skuor har man hat my dochs mei de oaren yn it hok set útstel fan eksekúsje begjin april noch even dan meie wy wer mar sy sil my oan diggels slaan oer in pear wike sil ik…

lês it hiele gedicht

Fryslân

om Fryslân op syn moaist te sjen kladderje ik op sneinske skuon yn myn nijste streekjespak by de seedyk op en by de see tilt it op fan deade dûkeleinen de loft wyldjaget fan blaumokken mei plestik bekers yn ‘e…

lês it hiele gedicht

Wêr silst dy noch drok om meitsje?

Wêr silst’ dy noch drok om meitsje Dat freegje ik my wier wolris ôf Alle dagen dat húswurk En repetysjes, mear as genôch! En sa moat ‘k noch jierrenlang leare Der moat noch sa’n soad yn myn kop Us heit…

lês it hiele gedicht

Fize dingen

Ik byn de lippen op ‘e mûle altyd as ik fize dingen sjoch, ik prop de hannen yn ‘e bûsen, sa bang bin ik dat ik it doch: mei in plakkerige snotlap kûse, fingerreare troch in fûgelkak, blaublabze knipe mei…

lês it hiele gedicht

Boatsjes teare

Der wiene ris dames, der wiene ris hearen, dy wiene beneamd om my dingen te learen, earst oer alle lannen en doe oer de seeën, dêrnei oer de reuzen en oer de Pygmeeën. Se wisten sa’n soad en ek sûnder…

lês it hiele gedicht

Guerilja

Ik lis op myn bûk yn ‘t hege gêrs. Stadich krûp ik tichterby. Ik hâld myn proai goed yn it fizier. It bist is noch rêstich, it hat no noch wille en fertier. Mei in kundich each bepaal ik de…

lês it hiele gedicht

Letter

Letter doar ik dy te freegjen, as ik grut bin, net mear bang. Dan bliuw ik foar altyd by dy, mar dat duorret noch sa lang. Earst doch ik myn bêst op skoalle, dan krij ik in goeie baan. En…

lês it hiele gedicht

The secret

Okkerdeis lies ik yn in boekje, dat fûn ik machtich ynt’ressant: ‘alles watst wolst, kinst berikke’. Sa’n fynst, dat is fansels briljant. Ik ha ‘t yngeand bestudearre, ek al wie dat soms in toer, mar, om grut sukses te hawwen,…

lês it hiele gedicht

Fakkefulle

Ik bin in feestbeest en ik hâld fan lekker swinge yn ‘e stêd. Myn bûsjild is dus net genôch fan jild ha ‘k swier ferlet. Elke moandei en freedtejûn kinst my no yn de super fine. Ik sit op knibbels…

lês it hiele gedicht

De race

Kom op, d’r ôf: it is al let. Wêr is myn mobyl? Ik sjoch myn sokken net. De klean gau oan, de gel yn ‘t hier, bôle by de laptop. To start: click here. Moai sa, moai sa start race…

lês it hiele gedicht

Se seinen

Do rinst dysels nochris in kear foarby, seinen se. Se ha gelyk krigen, dy se elke kear as ik efterom sjoch, tink ik: stom noch ta, dêr kom iksels oan! Moat ik no bang wurde? Do komst dysels noch wolris…

lês it hiele gedicht

Oer en tefolle?

Kinsto grutte minsken folgje? Under iten sei ús heit: ”t Sjocht hjir swart fan bûtenlanners ‘t wurdt te fol, dat is in feit’ Mar fan ‘t winter, mei Somalië, sei ús mem noch: ‘Sjoch no ta, Och sa’n stumpert, och…

lês it hiele gedicht

Jupsty Hee

Dit leave lytse lichte lietsje is in liet fan neat, it dûnset troch de strjitte driuwt samar op ‘e feart. springt by de bakker op ‘e hoed klimt op de boekekast fan Sjoerd fart soms in eintsje mei de boat…

lês it hiele gedicht

der stie in parrebeam yn appelskea

der stie in parrebeam yn appelskea de tûken swier de fruchten sjoch doe kaam de jager mei syn jachtgewear en skeat der twa pûn hagel troch der stie in arrebeam yn pappelskea de twigen noch yntakt miskyn doe kaam de…

lês it hiele gedicht

De busfyts

‘Shit!’ Fergees taast Hilda yn har bûse. ‘Dêr hie’k him dochs, safier ‘t ik wyt… Dy ferhipte fytskaai ek, ik bin dat rotding wer ris kwyt!’ ‘No moat ‘k myn fyts hjir efterlitte… O, wat fyn ik dit no stom!…

lês it hiele gedicht

En wa bisto?

Hast’ dat ek wol ris? Do stiest foar de spegel, se sjocht dy oan, freegjend ‘En wa bisto?’ Is sy deselde as my, of bin ik deselde as har? Ik sjoch har oan, ynkringend ‘En wa bisto?’ Bin ik dejinge…

lês it hiele gedicht

Kontrôle

Ik bin net bang fan ‘e toskedokter. Ik bin net bang fan ‘e toskendokter syn stoel: kinst dy der sa lekker yn deljaan. En dy grutte lampe boppe de holle dy’t oant yn ‘e fierste hoekjes fan ‘e mûle skynt,…

lês it hiele gedicht

De nacht

Ik tear de earmen om it liif en lûk de lamme skonken yn. It lêste wat myn blik noch heint is ‘t stille hingjen fan ‘t gerdyn. Ik slút de eagen foar de dei en lit al myn gedachten frij….

lês it hiele gedicht

Sûnder flechten fierder farre

Wy wiene yn in see fan blommen beppes âld tafelkleed wie it flot it hiem de blommesee do wiest de kapitein en ik de stjoerman Sussy wie de matroas se koe noch net goed rinne se foel hieltyd in dronken…

lês it hiele gedicht

Kreas te plak

Njoggen smaken cola en wol santjin soarten chips sûkelade, soda, kaugomkes yn trochdrukstrips sûker, fris en ranja, it moat allegear te plak, twa kear yn de wike is supermerk myn fak. Ik wit persiis wêr’t alles stiet, de sjerp, it…

lês it hiele gedicht

fan fallen en oerein

do hast dy klaaid yn ‘t pimpelpears by pompeblêdetrui en sjaal do rinst hiel hoeden lears foar lears troch farske snie mei redens yn ‘e hân hiel skruten hifkjend taastend foet foar foet op ‘t hurde wetter krijste moed en…

lês it hiele gedicht

Ôfskie fan Skylge

Lit de sinne noch hiel efkes dûnsje mei dyn hier. Omearmje de dunen, boartsje mei de beammen, glimkje blier. Lit de weagen fan frijheid noch net op de klippen slaan. Foarmje in boechbyld doar dy oan it gûlen fan de…

lês it hiele gedicht

De pleats

Om wer sân jier te wêzen. Sa’t it reid rûkt yn ‘e winter. Myn houtsjes skrasse oer de grêft. Op ‘e souder skimmelet it âlde strie. Drinkbakken klapperje oan ‘e muorre. Ien kat wennet hjir noch en ik wol nei…

lês it hiele gedicht

(titelleas fers)

slút de gerdinen en slút de wrâld út fan haat en wrok oeren en klok gerop en geraas in tsjokke waas fan wurden lege lege wurden dan bouwe wy ús in hûs fan leafde yn fjoerreade tekens dy’t skreauwe en…

lês it hiele gedicht

Lyts

famke giet dwyl fan ‘t wikseljend ljocht de dyk del, draaft yn ‘e sinne om de grutte hannen fan it skaad foar te bliuwen, oant der gjin ûntkommen mear mooglik is en se oppakt wurdt, dan blykt it pleagjen te…

lês it hiele gedicht