Besjoch ek gedichten fan:

klasse 4 mbû / hbû

Besjoch ek gedichten fan:

Trou

Hy hat in famke te hôf brocht,Al jierren, jierren lyn;Dat grêf by dy grize tsjerkeLeit it lok fan syn libben yn. Dy faam wie ’t

lês it hiele gedicht

Bouwe

Alle moarnen om sân oere stean ik lang ûnder de dûs lit it wetter oer myn wangen rinne yn gedachten bin ik fier fan hûs

lês it hiele gedicht

Heit

Ik hear de minsken wol praten. Ik sjoch de minsken wol sjen. Se rabje oer út heit en se rabje oer ús mem. Minsken fregen

lês it hiele gedicht