Besjoch ek gedichten fan:

klasse 4 mbû / hbû

Besjoch ek gedichten fan:

Kontakt

Yn ‘e tún fan ‘e buorlju boartet it bern helpleas rôlet de bal fan syn foet wylst op ‘e dyk lilk in autodoar tichtslacht in

lês it hiele gedicht