klasse 4 mbû / hbû

Besjoch ek gedichten fan:

Superhero

Op it plein ha wy ’t altyd oer de superhero’s fan DC Mei myn freonen doch ik stoer imitearje ’k Superman en Thor Mar eins ruilje ik se mei faasje samar yn foar wer in oar. Nim no Lex Luthor…

lês it hiele gedicht

de skoffeljonge

ik wit net wat der mei my is der is foargoed wat mis dan wer ha ik pine yn ’e holle in oare kear is ’t iten my tefolle   jûns lis ik op bêd te draaien de holle is…

lês it hiele gedicht

Yn myn uppie

Elske giet mei Peter Sanne mei Jamal Femke stiet nei skoaltiid mei Harry yn ‘e hal   Bo fytst fuort mei Achmed Renée mei Lidewij ik hâld harr’ tsjin de wyn yn yn myn uppie amper by   mar jûns…

lês it hiele gedicht

Frank en Mio en Stefán

Ik soe sizze, Frank mei ik myn freon wol neame. Hy ropt fleurich ‘hoi’ as ik him op ‘e strjitte tref, ‘goeiemorgen/middag’ en dat haw ik him leard. Fan syn doarp yn Ghana hie ik oars fêst noait heard. Ik…

lês it hiele gedicht

Kontakt

Yn ‘e tún fan ‘e buorlju boartet it bern helpleas rôlet de bal fan syn foet wylst op ‘e dyk lilk in autodoar tichtslacht in weismiten krante beweecht doelleas yn ‘e goate stikken lêzen It bern boartet, mar laket net…

lês it hiele gedicht

De dei fan myn gelok

Alle dagen gean ‘k nei skoalle, alle dagen op ‘e fyts. En se komm’ fan alle kanten, al dy minsken grut en lyts fleane my foarby yn ‘t libben ûnderweis nei dat of dit; stoarje blyn op harren smartphone sis…

lês it hiele gedicht

Myn bêste maat

‘k Lis yn ‘t gers, tichtby de roazen, ‘k tink oan dy, myn leave hûn. Djip ûnder my leist begroeven, op dyn tekken, yn ‘e grûn. As wy by de tafel sieten, leidest meastal by myn stoel, want wy wisten…

lês it hiele gedicht