klasse 4 mbû / hbû

Besjoch ek gedichten fan:

Ik fyn dy net werom

Ik fyn dy net werom. Itselde gesicht. Deselde hannen. Gjin werkenning.   Ik fyn dy net werom. Deselde klean. Itselde hûs. Do bist net thús.   Ik fyn dy net werom. De spultsjes dy’t wy diene stean ûnwennich yn ‘e…

lês it hiele gedicht

Superhero

Op it plein ha wy ’t altyd oer de superhero’s fan DC Mei myn freonen doch ik stoer imitearje ’k Superman en Thor Mar eins ruilje ik se mei faasje samar yn foar wer in oar. Nim no Lex Luthor…

lês it hiele gedicht

Ferhúzje

Us hûs sjocht der ferlitten út, mei de gerdinen der foar wei. It wurdt al leger efter it rút, sa fielt it ek yn my.   Ik rin temûk de keamer yn, dêr’t it hieltyd rommer wurdt. En yn myn…

lês it hiele gedicht

Hurdfytser

Us pake Jan kocht lêstendeis in nagelnije fyts. Hy soe der wakker mei op reis nei Ljouwert en Parys.   ‘In proefrit is in goeie test, ’ sei pake Jan tsjin ús, ‘dy akku docht it superbest en ik bin…

lês it hiele gedicht

Moeting mei alle minsken

No’t er omheech fljocht yn syn raket, de astronaut rjochtstreeks de himel yn, is er benijd as hy dêr ek ien treffe sil. Miskien it mantsje fan de moanne of in ingel yn it gouden ljocht of mooglik syn pake…

lês it hiele gedicht

Bouwe

Alle moarnen om sân oere stean ik lang ûnder de dûs lit it wetter oer myn wangen rinne yn gedachten bin ik fier fan hûs ‘k Dream dan fan de gekste dingen ‘k tink dat ik yn Spanje bin of…

lês it hiele gedicht

Sûnder dy

Ik wit it wol, it is dyn rjocht, do woest net by my bliuwe. Mar om’t ik my sa iensum fiel, woe ‘k dy noch ien kear skriuwe. ‘k Ha krektlyn rûzje hân mei heit, ‘t wie eins in spul…

lês it hiele gedicht

In steande beam allinne

It bliuwt my hiel myn libben by, de dei doe’t op dit stee in grutske heit my plante as bertebeam, – it stie sels yn ‘e krante -; mar heit en soan, se binn’ al tiden wei. No priizje minsken…

lês it hiele gedicht

Beppe

Juster yn ‘e iere moarn, ik wie noch net fan ‘t bêd. Ynienen gie de tillefoan en ús mem dy gûlde sêft. Myn beppe wie ferstoarn, samar yn har sliep dy nacht. Us heit dy gûlde net, mar hy stie…

lês it hiele gedicht

Fersiere

Heit rydt stadich oer de oprit, nee, de klep koe lang net ticht. Mem komt fleurich fan ‘e fliering: goudfersielsel, o sa sjyk! Heit dy mjit dan mei de tomstôk, ja, der moat in hiel stik ôf. Wy begjinne út…

lês it hiele gedicht

Gean net nei Pompegea

Asto ris útfanhûzje wolst nei it hûs fan tante Jant al wol jim mem it noch sa graach doch it asjebleaft net, want elk wit der fan yn Pompegea en ast it leaust of net it gûnzet fan geroften dêr…

lês it hiele gedicht

Radyskes

We brochten radyskes bij ús heit en mem. Earste radyskes út ‘e kas. Se bearden der wakker fan. Op it teemeubel stie in kaart fan kunde, dy’t ’50 jier’, sei heit, ‘nee, 55 jier,’ sei mem, troud wienen. Se helle…

lês it hiele gedicht

Begraffenis

Wy heukerje de kraach omheech en rinne stapke foar stapke yn in lange slinger achter de kiste. Ik mei de blommen drage. ‘t Is droech wurden om my hinne, sakrekt spielden wy sawat de tsjerke út. Te folle bargetriennen fan…

lês it hiele gedicht

se ha my op ‘e skurte hân

ik haw in pake dy’t net leaut dat se op ‘e moanne west ha dy’t de televyzje útset as der mannen mei in wite kape fan ‘e Ku Klux Klan op binne, in pake dy’t seit: ‘dêr sit in kopke…

lês it hiele gedicht

It hûs

Der lei oer d ‘âlde stêd in bleke skyn de deis doe’t hja weromkaam út it easten mar nimmen wachte dêr om har te treasten it plak te wizen wêr’t se wenne hien’. It hûs – wie dit it hûs…

lês it hiele gedicht

Heit

Ik hear de minsken wol praten. Ik sjoch de minsken wol sjen. Se rabje oer út heit en se rabje oer ús mem. Minsken fregen my ek wol: Hoe giet it no by jim? Foar dy is ‘t ek wat…

lês it hiele gedicht

Beppe en ik

‘t Ljocht is griis, de sinne kâld. Fannacht is se stoarn, ús beppe. Juster wie se noch oan ‘t skreppen yn ‘e tún, tachtich jier âld. Beppe dy’t my ferskes learde en dy’t mei my spultsjes die, altyd wat te…

lês it hiele gedicht

De Keunstfamylje

Skilderijen en skulpturen, byldhouwurken net te min, ús famylje is sa keunstich, mar ik wit net wa’t ik bin. Slacht ús mem hjoed yn ‘e klaai om en boetseart sy dan in byld, sit de klaai my yn ‘e earen,…

lês it hiele gedicht

Wy sa mei-inoar

‘t Wie dy jûn, ik wie al boppe en ik boarte noch wat om doe ‘t ús mem ús stie te roppen en ik wist: der wie wat. Kom, wat soe ‘t wêze, net sa skrikke. Mar ik fielde my…

lês it hiele gedicht

Myn broer

myn broer en ik sa stoer by’t beltsjedrukken hofkesjongen en ‘t pleagjen fan ús mem ik en myn broer breinroer mei heit op ‘e bromfyts de moudige paden oer famkesaventoer broer en broer myn fjildbroer yn ‘e natoer myn sportbroer…

lês it hiele gedicht