learlingen ût de klasse 2 en 3

Besjoch ek gedichten fan:

Douglas Highschool

in rêchsek leit ferlitten op it plein de rits as mûle dy’t om siken wrot in raffelich papier rydbosket yn ‘e wyn   yn ‘e skoalle sweevje spoaren fan kûgels dy’t troch de gongen fluiten en reade rûntes lutsen op…

lês it hiele gedicht