learlingen ût de klasse 2 en 3

Besjoch ek gedichten fan:

foar altyd

dizze wei bringt my dêr’t wy wiene dochs nea wer wêze sille bylden dy’t foar ’t geasteseach ferskine minge har mei toarnbeiblom en simmer   de feart leit stil, ferlitten nimmen saait stientsjes en telt de kringen dyn sylboat heal…

lês it hiele gedicht

gazelle

klompfol geitesokkefuotten waarm yn kanvfas fytstas stutsen wilens heitebûsehannen traapje Leechlânswei bylâns   gazelle sjongt it heechste lied   klompfol geitesokkefuotten dûnsje útlitten laam by hikkedaam laket hynstesturtestrik breedút fan ear oant ear   gazelle sjongt it heechste lied  …

lês it hiele gedicht

Kintsugi

Ik sjoch dyn heale laits en fiel de stien dyn hert is net in lispuzel dy’t ik efkes foar dy ynelkoar set De teepot dy’t ik fan beppe krige foel okkerdeis yn diggels nei it lymjen miste ik in hoekje…

lês it hiele gedicht

Yn swier waar

Beselskippe troch skeane streken slachrein boazet hjerst oan ta winter troch neakene beamkrunen daveret treinlûd it bluisterich waar jout ûnrêst yn ‘t liif de tinzen tsjuster as de swarte kat op buorman’s hiem juster skynde de sinne in sân foar…

lês it hiele gedicht

Shalom

(Op it Joadske hôf) As jonge beam seach ik se kommen stille froulju yn ’t swart strak, mei sêft rûzende rokken en houterich, mannen mei huodden Ik wie jong en boarte mei har lokken ferwaaide har hier en aaide ûndogensk….

lês it hiele gedicht

do kenst se wol

foar Sanne dy’t net swijt do kenst se wol, grif: sy mei har fetfoute air, hy mei syn te goedkeape bril en dy docht krekt wat te populêr. en sy, ik wit net wêr’t it oan leit, omdat se te…

lês it hiele gedicht

Dyn namme

Ik skriuw dyn namme op it beferzen rút dyn namme is tichtby, mar do, do bist sa fier fuort Dan ferdwynt dyn namme troch de izige kjeld Ik skriuw dyn namme yn it sân, de sinne sakket yn it kâlde…

lês it hiele gedicht

Ik ha dyn namme yn de wolken skreaun

Ik ha dyn namme yn de wolken skreaun, mei hjerstich tried fan reachfyn goud. Ik ha de tonge fan dyn tinzen preaun, en foar dy in himel boud. Ik ha dyn namme yn de wolken skreaun, mei inket, ynlik read,…

lês it hiele gedicht

net oars

dat it net oars wurdt as ik om dy sykje as de blêden oan ‘e beammen risselje en in wolk in tel foar de sinne skoot dat ik sêft fan leafde blommen yn dyn hier befrisselje en sis: ik ha…

lês it hiele gedicht

Lytse Wize

de iene hân yn ‘e bûse fan har heite kroltsjejas de oare yn har memme fingermof rinne se nije kûltsjes yn ‘e snie dy’t knerp seit efter de tsjerkefinsters flústerje tûzen ljochtsjes kom mar kom mar en wer en wer…

lês it hiele gedicht

Leafde is…

Leafde is in taal want do moatst wurden fine foar ien dy’t by dy past, oars as dy, mar krekt dêrom, net ien yn ‘t algemien mar de útsûndering, net de offisjele spraak, mar lûden út it persoanlik alfabet, taal…

lês it hiele gedicht

Dreamleafde

yn ‘e winkelstrjitte krûpst my oan noas tsjin noas each yn each hân yn hân sweve wy op in eilân yn de minskesee de mannichte makket in hage wy sjogge fage gesichten hannen klappe mûlen sjonge earst sêft dan in…

lês it hiele gedicht