learlingen ût de klasse 2 en 3

Besjoch ek gedichten fan:

gazelle

klompfol geitesokkefuotten waarm yn kanvfas fytstas stutsen wilens heitebûsehannen traapje Leechlânswei bylâns   gazelle sjongt it heechste lied   klompfol geitesokkefuotten dûnsje útlitten laam by hikkedaam laket hynstesturtestrik breedút fan ear oant ear   gazelle sjongt it heechste lied  …

lês it hiele gedicht

De man werom

Stram fan oeren sitte yn de izeren fûgel troch de loft lit er him meiglydzje op de rolbaan tusken reizgers. Achter it stjoer siket er in paad de stêd út, jachtet oer fiifbaanswegen. Krijt sicht op lytsere diken, moat wachtsje…

lês it hiele gedicht

Langstme

Dêr’t ús pake en beppe altyd wenne ha dêrnei haw ik langstme oan ‘e ein fan ‘t libben ta Giest mei de sânreed lâns de beide brechjes oer? Hiel stil no net prate hark, hearsto de natoer? De wylp en…

lês it hiele gedicht

De acht hynders fan it Amelân

Wa’t op it eilân Amelân it skeane paad lâns giet, sjocht dat dêr tichteby it strân in âlde tinkstien stiet. De letters binne hjoeddedei hast amper mear te lêzen, mar elkenien op ‘t eilân wit wat oft dêr op dy…

lês it hiele gedicht

Liebesinsel

De see wie blau en helder as in spegel De sinne blonk, it wie in waarme dei En sokke dagen lis ik yn ‘e regel Op ‘t strân te slomjen en myn hûntsje mei. Mar diz’ kear net, no syld’…

lês it hiele gedicht

Libellen

neisimmerske ljochtspegelingen libellen kruse myn paad kleurich as yn sudliker streken op ‘e rûge tafel ûnder eachweid jout de luchtige siel har del boade fan lichtens en boartlikheid readkleurich it lange liif ik trochsjoch har reachfine wjukken as in mear…

lês it hiele gedicht