Besjoch ek gedichten fan:

A: learlingen ût de earste klasse tmbû B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
Besjoch ek gedichten fan:

Oerspand

Us master is oerspand. Teminsten, dat fine wy. Dêrom hâlde wy mei de hiele klasse in ‘oerspand wêze’ listje by.   Gappet master in kear

lês it hiele gedicht

Siik

Ik bin noait siik.En dat fyn ik mar neat.Nea in lyts grypke of snipferkâlden.Nea yt ik ris wat ferkeards.   Myn suske is sa faak

lês it hiele gedicht