A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

Besjoch ek gedichten fan:

Húswurk

Alle jierren is ‘t itselde sûnt ik op dy skoalle bin, rint it wer tsjin ús fakânsje, hat de learaar in min sin en dan seit er, jimme moatte hjoed noch mar in skriftlik ha, nije wike is ’t fakânsje…

lês it hiele gedicht

Oerspand

Us master is oerspand. Teminsten, dat fine wy. Dêrom hâlde wy mei de hiele klasse in ‘oerspand wêze’ listje by.   Gappet master in kear lûd, jouwe wy ‘oerdreaune wurgens’ oan. Rint master krekt wat minder hurd, dan skriuwe wy:…

lês it hiele gedicht

Ferkearing

Ik haw ferkearing mei de stoerste jonge út ‘e klasse. Elk is jaloersk op my. Ik mei nei alle feestjes. Yes, ik hear der hielendal by.   Ik moat der wol oan wenne hear. Ik draach no folle mear make-up….

lês it hiele gedicht

Siik

Ik bin noait siik. En dat fyn ik mar neat. Nea in lyts grypke of snipferkâlden. Nea yt ik ris wat ferkeards.   Myn suske is sa faak net lekker. Dan mei sy mei in krûk op bêd. Dagenlang leit…

lês it hiele gedicht

Monsieur De Boer

Ik haw in learaar Frânsk, ja, ik wit it is wat frjemd. Mar altyd moat ik oan him tinke, it is echt sa’n knappe fint. Sokke moaie eagen hat er, it iene brún, it oare grien. En hy laket as…

lês it hiele gedicht

Wat moat ik wurde…

Elkenien dy moat wat ‘wurde’, mar ik wit it werklik net. En ik moat no wier hast kieze, want oars is ‘t foar my te let. Mem seit: do kinst alles wurde: dokter, dûmny, direkteur… Do hast wier genôch talinten:…

lês it hiele gedicht

Us gimmestyklokaal

Mei ús gimmestyklokaal is alles mis: it is der te kâld of kinst der wol rane, it stjonkt der nei omkeswit en bokkepis allinnich de behearder mei oan de ramen. Oeral sweeft biezemtúch, plúster en hier, hjir fynst in pleister,…

lês it hiele gedicht

Leafdesliet

Hy hat in ferske foar my skreaun, it siet ynienen yn myn tas. En doe ‘t ik húswurk meitsje soe fûn ik it lytse briefke pas. Hy skreau dat hy faak nei my seach, by bio of op it skoalplein…

lês it hiele gedicht

Myn mobyl

Ik sit al even op ‘e fyts en ynienen, shit, o nee! Myn mobyl leit noch njonken de beker tee. Dat kaam fansels fan Annyk, dy sms-ste fansels oer Kees-Jan O, wat bin ik stom, myn mobyl fergetten! Ik moat…

lês it hiele gedicht

Master

Ik ha in nije hobby. Ik doch it eltse dei wer op ‘e nij. Moat der in learaar narre wurde, dan bin ik fan de partij. Propkes sjitte troch de klasse as er efkes net sjocht. Of kaugom plakke op…

lês it hiele gedicht

Foardracht

Hannen by ‘t liif lâns Goed de seal yn sjen Oe, dêr sit de sjuery Wat wie ek wer de earste sin? Ik graaf gau yn myn ûnthâld Mar fyn allinne in grut swart gat Mem knikt, sa fan “Begjin…

lês it hiele gedicht