A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

Besjoch ek gedichten fan:

Fakânsje

Wy planne ús fakânsje meastentiids mei âld en nij. Der is dan faak wat ekstra jild en elkenien hat frij.   Mem sit foar op ’e kompjûter, wy pakke ús telefoan. Heit prutst achter op ’e laptop, by ús is…

lês it hiele gedicht

Bang

As ik jûns allinnich thús bin dan wurd ik wolris bang dat in dief hjir komme kin ik stek dan grutte kearsen oan dy baarne lekker lang   Mar as ik om my hinne sjoch dan wurd ik alwer kjel…

lês it hiele gedicht

De stjerren

Hast wolris nei de stjerren sjoen, soesto se telle kinne? Moatst mar ris riede op in jûn hoefolle it der binne.   Hast wolris neitocht hoe’t it sit, sa’n stjer dat is in sinne, mei allerhande soarten fan planeten deromhinne….

lês it hiele gedicht

Neven

Alle libben hat in sin oan ‘e ein en by ’t begjin. Sels al hat men op in jûn in neefke op ‘e keamer fûn, dat jin nitelet en pjokt, sadat men sa’n bist ferflokt. Earst is dêr in sacht…

lês it hiele gedicht

Beppe en ik

’t Ljocht is griis, de sinne kâld. Fannacht is se stoarn, ús beppe. Juster wie se noch oan ’t skreppen yn ‘e tún, tachtich jier âld.   Beppe dy’t my ferskes learde en dy’t mei my spultsjes die, Altyd wat…

lês it hiele gedicht

Siik

Ik bin noait siik. En dat fyn ik mar neat. Nea in lyts grypke of snipferkâlden. Nea yt ik ris wat ferkeards.   Myn suske is sa faak net lekker. Dan mei sy mei in krûk op bêd. Dagenlang leit…

lês it hiele gedicht

Fytse

Ik moat altyd nei skoalle fytse. Twa oeren op in dei. Bah! Us heit en mem dogge oft it neat is. Se sizze: ‘Och dat falt allegearre wol ta.’ Alle dagen fytse. Ek troch rein, hagel, snie en hurde wyn….

lês it hiele gedicht

Kampioen

Ik stie fannacht op ‘e PC en keatste sis mar izersterk. By d’ opslach sloech ik sels foar bêst, wie efterynse yn it perk. ‘Kom mar ris op jong’, raasde ik en spuide wakker yn ‘e hân. Se sykje no…

lês it hiele gedicht

Pûkels

Marijke hat in pûkel, in pûkel op it kin. Se sjocht it yn ‘e spegel en krijt in freeslik sin. Se wol net iens nei skoalle. Dêr laitsje se har út, want wa hat no sa’n dinges, sa’n pûkel op…

lês it hiele gedicht

Swimme

Marchje appte Bouke. Bouke appte Sjoerd. En doe krige ik it berjochtsje ûnder eagen. Ik fielde my fuort beroerd. Eangstich seach ik de klasse troch. Please stjoer Froukje gjin berjocht. Mar Froukje seach it al en knikte wakker. Shit, wa…

lês it hiele gedicht

Offalle

Us mem hat wer wat by de ein sy hat it lêsten tsjin ús sein de spikerbroek sit har te stiif in fetrôle plakt har op it liif Sy sil op spinning en dieet en yn ‘e keuken giet it…

lês it hiele gedicht

ADHD

Us heit en mem hawwe my teste litten en no is it dus definityf. Ik haw ADHD. Ik bin no dus ‘drok’ en net mear ‘aktyf’. Us mem folget no in kursus oer ADHD. Se docht oft ik efterlik bin….

lês it hiele gedicht

Sin oan

Sin oan lekker op fakânsje, reizgje yn it bûtenlân. Sin oan oare minsken moetsje, sin oan sinne, bergen, strân. Sin oan nije aventoeren, sin oan wille en fertier. Sin oan hearlik lekker neat dwaan, witst noch wol fan ferline jier…?…

lês it hiele gedicht

Siik

Ik kin werklik hast net prate, ik haw sa’n seare kiel. Al dagen lis ik hjir op bêd, net ien snapt wat ik fiel. Mem bellet ûnder mei freondinnen, dat duorret al in heale dei. Se laket lûd en hat…

lês it hiele gedicht

Mobyltsje

Ik bin gek mei myn mobyltsje moarns betiid set ik him oan, hy kin fan alles, in juwieltsje foto’s en dan fansels de tillefoan. ‘k Haw him krigen op myn jierdei en it is myn moaiste kado. Us heit, dy…

lês it hiele gedicht

Flecht

It lân ûntflechtsje op wyld aventoer? Wat dochsto asto net mear feilich bist, do nimst dyn leafste mei, dyn bern. Do witst dyn eigen hûs dêr bliuwt gjin spaan fan oer. Sy gongen bergen oer, te geande foet, belânen mei-inoar…

lês it hiele gedicht

Koade read

’t Is koade read, ’t is koade read, der waaie auto’s yn ‘e sleat. Der komt elk oere in sjoernaal, sok waar, dat is dochs net normaal. It friest, it snijt en der falt rein, der rydt gjin bus mear…

lês it hiele gedicht

Wier wol wis

Ik wie der wier wol wis fan, dat ik mysels hiel aardich ken. Dat gjin mins my samar ompraat, dat ik wol sterk en stevich bin. Mar dizze lêste simmer wie ik sân fakânsjewiken lang, elke dei in bytsje skiterich…

lês it hiele gedicht

Ingels

Us mem seit: ‘Der binne ingels.’ Echt wier, en se leaut it ek. ‘Ingels liede dy troch ’t libben.’ Mem, tink ik, praat net sa gek. En dan komt se mei bewizen: doe en doe, en sa en sa. ‘In…

lês it hiele gedicht

Stoarmskea

It waaide dat it rikke, minsken no, dat wie my wat. Yn elts gefal lei fan ‘e moarn de wylch fan buorman plat. De tûken troch de glêzen en de stamme troch it dak. De grientekas oan flarden en de…

lês it hiele gedicht

Superfood

Us mem hat de smaak wer ris te pakken Bytiden is sy wier net goed Sy stiet de hiele dei te bakken Want wy bin’ oan de superfood Pakjes en pûdsjes binne ferline tiid Alles moat dus bio, fresh en…

lês it hiele gedicht

Wat in ezel

Us buorman oan it Kealledykje hie lêstendeis in ezel kocht, mar it bist bleau dwers en net te brûken, wat ús buorman ek besocht. Sa tocht it bistje op in moarntiid: ‘Yn dizze stâl bliuw ik net mear, ik nim…

lês it hiele gedicht

Wat moat ik wurde…

Elkenien dy moat wat ‘wurde’, mar ik wit it werklik net. En ik moat no wier hast kieze, want oars is ’t foar my te let. Mem seit: do kinst alles wurde: dokter, dûmny, direkteur… Do hast wier genôch talinten:…

lês it hiele gedicht

Bril

Ik moat in bril. Ik kom der net mear ûnderút. Ik kin roppe en raze mar mem bliuwt by har beslút. ‘Mei ik dan teminsten linzen, Sa as elk normaal mins. Ah mem, please, dat is mijn grutste winsk.’ ‘Derfoar…

lês it hiele gedicht

Myn hier

Us beppe rint der soms wat by, ferfromm’le en ferlept. Mar hat se by de kapper west, dan fielt se har wer opperbest. Us beppe seit fan: permanint dat is in bêst resept. Us Maarten hie in matsje want dat…

lês it hiele gedicht

Pas op foar kastielen

Miskien wolsto my net leauwe, fynst my eins mar wat in siel, mar der is neat sa gefaarlik as in grut en âld kastiel. Alderearst de takelbrêge, oer it wetter fan de feart. Ast dy boppe-op dyn kop krijst, komt…

lês it hiele gedicht

Oarloch is: foar alles bang

Oarloch is: foar alles bang, noait net witte foar hoelang de soldaten yn ‘e strijitte fjochtsje en op alles sjitte. ’t Kin net skele yn hokker taal, oarloch is in wreed ferhaal. Oarloch dy’t de wrâld ferskuort, is foar ús…

lês it hiele gedicht

Ut iten

Mem skoarde ’n nije opdracht by in hiele grutte klant. En dêrom ieten wy lêst’ yn in stjerrerestaurant. Ik hie der bêst wol sin oan, ite kin ‘k de hiele dei. ‘k Bin gek op spare-ribs en patat en iis…

lês it hiele gedicht

Wurkleas

Help, ús heit sit yn de ww! Alle dagen is er thús. En om’t er neat mear te dwaan hat bemuoit er him dus mei ús! ‘Hee, wêr silsto no wer hinne? Soesto dat no echt wol dwaan?’ Húswurk: ‘Soest…

lês it hiele gedicht

Sicht op de klaai

it tuorke fan de tsjerke stekt troch de beammen net dy tsjerke fan de mummys net elke oare tsjerke dy’t sprekken lije mei gewoan in tsjerke mei in steal beammen der giet in paadsje hinne mar ik kin der net…

lês it hiele gedicht

Portret

Nea wer seach ik hy dy’t my makke. Hy sette stil en liet my los en sei net hoe’t ik wie en neamde net myn namme. Sei neat oer kleur, oer aard en foarm, oer wa’t ik bin. Syn eigen…

lês it hiele gedicht

Talint

Fjouwer wie ik, doe koe ‘k fytse. ‘k Hie myn nocht fan it gerin. Fleurich fleach ik oer de stoepe. ‘Sjoch ris memmy wat ik kin?’ Doe ’t ik fiif wie woe ik swimme. No, dat ha ‘k doe ek…

lês it hiele gedicht

De Krobbe

In grutte krobbe wenne ûnder in stobbe mar dat wie him net nei ’t sin want sa’n hûs wie him te min Hy gie op reis en elts húske ûnderweis beseach er wol mei sân pear eagen dy pastorije wie…

lês it hiele gedicht

By de boadskippen

Se sochten earst alle beide om in lege doaze. Hy seach ‘m earst mar ús mem mocht ‘m ha. Dêrnei stie er tafallich gewoan efter mem by de kassa. It wie drok, se moasten der leau ‘k frij lang wachtsje….

lês it hiele gedicht

Sechtsjin!

jeu, sjoch hjir myn nije blitse scooter, yn ‘e moaiste kleuren: read en wyt hy hat in hiel geve lûde toeter gjin seefûgel dy’t it doart en skyt op myn scooter jei ik troch de strjitte buorfrou Sytske springt hurd…

lês it hiele gedicht

In eigenaardich doarp

Yn it doarpke dêr’t ik wenje binn’ in protte minsken ûngewoan, der binne fansels ek wol oaren, mar de measten mankearret dochs wat oan. Nim bygelyks Gerrit Hupke, dy man dy giet dûnsjend oer de dyk. Soest tinke: wat in…

lês it hiele gedicht

Fakânsje yn it bûtenlân

Op myn luchtbêd sjoch ik him kommen. Dûnkere eagen, kroljend hier. Krêftich swimt er nei my ta. Ik doch krekt as ynteressearret er my gjin sier. ‘What’s your name and where are you from?’ Gááp……..wat orgineel. Leaflik laitsje ik werom….

lês it hiele gedicht

Online bin ‘k grut

altyd bin ik te berikken bin standby en daalk online altyd wol ‘k der foar dy wêze -keep up with friends, wherever- mar do… do bist soms sa fier safoll’ freonen dy’t my folgje ‘k ha der hjoed wer njoggen…

lês it hiele gedicht

Blikjebeppe

Us beppe hat in sykte, of, no ja, ’t is mear in kwaal. Us beppe siket blikjes! Net te leauwen. Abnormaal! Se skarrelet mei in griper en in sek by berms del. Dy ôffal, dat is harres. Komt sels ek…

lês it hiele gedicht

De klaai is griis

Novimber Der leit in dize oer it gea yn novimber. Dampich lizze leech de wolken, lânreek dy’t de bou ferswijt. Drippen oan ‘e wynbrauwen, it burd is wiet- in kuier. Bitelân is ’t hjir, ik fiel de trekkerspoaren oan ‘e…

lês it hiele gedicht

Dit lân

Dit lân, ik haw it heard it gûlen fan de noardewyn, it skuorren fan it iis, bekende stimmen yn de nacht. Dit lân, ik haw it sjoen it wylde wetter fan de mar, de wolken dy’t op reuzen lykje, de…

lês it hiele gedicht

Skuorrekoar

hark hearst dat hearst dy lûdsjes sjoch sjochst dat sjochst dy kopkes moatst net ferwege moatst hiel stil wêze moatst hiel goed sjen ja sa krekt sjochst se wol dy kopkes hearst se wol dy lûdsjes seis binne it seis…

lês it hiele gedicht

Myn moaiste fers

Der is in prachtich moai gedicht, ik kin it hielendal út ‘e holle. Ik wit it mei de eagen ticht, wat soe ‘k it hjir graach bringe wolle. Al myn gefoel kin ‘k der yn kwyt, it rint sa moai,…

lês it hiele gedicht

Sportyf

‘k Mei hiel graach yn ’t swimbad lizze en ik swim ek bêst wol hurd. Mar sa’n startblok en dan dûke? Kram’le nee, dan bin ‘k sa’n tut. ‘k Mocht ek hiel graach hynderride, yn ‘e bak en moai yn…

lês it hiele gedicht

Ballet

De minsken freegje my sa faak: ‘Wat soesto letter wurde wolle?’ Dan helje ik stoer myn skouders op en sis: ‘Wit ik folle.’ ‘Do kinst alles wol wurde,’ beare se dan, ‘dokter, rjochter of jurist. Do kinst ommers sa goed…

lês it hiele gedicht

Simmermiddei

Tink dy ris yn op in dei yn ‘e simmer sitsto yn in boatsje dat driuwt op ‘e poel. Merkels en eintsjes dy boartsje om dy hinne, de sinne is waarm en it wetter is koel. Dan troch in twirre…

lês it hiele gedicht

De stjerren

Hast wolris nei de stjerren sjoen, soesto se telle kinne? Moatst mar ris riede op in jûn hoefolle it der binne. Hast wolris neitocht hoe’t it sit, sa’n stjer dat is in sinne, mei allerhande soarten fan planeten deromhinne. Moatst…

lês it hiele gedicht

Us gimmestyklokaal

Mei ús gimmestyklokaal is alles mis: it is der te kâld of kinst der wol rane, it stjonkt der nei omkeswit en bokkepis allinnich de behearder mei oan de ramen. Oeral sweeft biezemtúch, plúster en hier, hjir fynst in pleister,…

lês it hiele gedicht

Striptease

Wy hawwe nije achterbuorlju no sûnt in wike as acht en dy feroaring op ‘e buert hat my danich yn ‘e macht. Want witste, dy nije buorlju ha in spetter fan in soan en syn keamer leit foar minen oer,…

lês it hiele gedicht

Op reis

Wy geane, sei ús heit, nei Frankryk mei fakânsje dêr is it altyd sinnich en moai waar, ús mem lei dêr tsjin yn: dêrfoar hast’ gjin garânsje mar heit stie mei de wein al by ’t trotwaar: de stuollen en…

lês it hiele gedicht

Rommelmerke

Jippy, ’t is hjoed rommelmerke, altyd wer in leuke dei. Oan ‘e dyk âld guod ferkeapje, en de hiele buert docht mei. Yn in doaze op ‘e fliering stiet it spul al moannen klear. Boartersguod, in âlde printer, boeken en…

lês it hiele gedicht

Drumme

Ik wol sa graach in drumstel ha mei basedrum, bekkens, tromme. It liket my geweldich ta, soe it der oait fan komme? Ik bin pas yn myn elemint mei trommeljen en tikjen. Ik wol graach spylje yn in band, de…

lês it hiele gedicht

Fragen

Hoe kin de ierde om ‘e sinne draaie al ieuwen lang en sûnder rêst? Hoe sweeft de moanne om ús hinne of hâldt in grutte hân ús fêst? Hoe kin ’t dat wy net fan ‘e ierde falle? Wa hat…

lês it hiele gedicht

Wurkjende jongere

Ik haw in baan foar heale dagen, ‘k fertsjinje sinten by de bare bult! ‘k Hoech myn hân net langer op te hâlden, stean net mear by ús mem yn ‘e skuld! Ik bin fêste oppas by de buorlju, draai…

lês it hiele gedicht

Pyro-Jantsje

Jantsje mei graach fjurkestoke en sy docht dat dan ek faak! Nimt wat tûkjes en wat houtsjes, fjoer derby: it baarnt omraak! As lyts famke lytse brantsjes, oaljelampke, kearske, klear. Mar dat wie fansels foar eefkes. Se woe grutter, se…

lês it hiele gedicht

De ballade fan Jitske

Jitske wenne mei har heit (hy wurke by Steatsboskbehear) Yn in húske by de Deelen. Krij de bûsdoek mar fêst klear. Jitske boarte by de skuorre, Jitske boarte by de feart. Dat mocht bêst, se hie yn Ljouwert jierren lyn…

lês it hiele gedicht

It kastje

Heit soe foar mem in kastje meitsje, in soartemint fan boupakket. Der siet in boekje by mei plaatsjes, mar heit sei: ‘Nee, dat hoech ik net.’ ‘In efterkant en trije laadsjes, wat plankjes en it doarke foar, in ûnderkant mei…

lês it hiele gedicht

Tom-tomtom

Moatsto hjoed noch erges wêze, giesto gauris op ‘en paad, hast dyn nocht fan áltyd lêze, brûk dan net in wegekaart. Kaarten binne foar de dommen, brûk in tomtom om te gean en fansels ek om te kommen tomtom lit…

lês it hiele gedicht

Filla Gigantica

Wy bin ferhuze. Fan ’t âlde hûs hien’ wy ús nocht. Hoe’t it nije hûs der útsjen soe dat ha wy sels betocht. Heit efter de kompjûter, mei potlead en papier… hy tekene en tekene… hy hie it swit yn…

lês it hiele gedicht

It sportkompleks

Dat geëamel fan ús heit oer myn omhingjen op ‘e bank, de oerkes efter de kompjûter, de kondysje dy’t ik ha… Om fan it geseur ôf te wêzen gean myn broer en ik trije kear wyks nei it sportsintrum ta….

lês it hiele gedicht

Lege holle

Ik wol mysels in lege holle meitsje gjin soargen oer it hûswurk ha net langer fan de wize reitsje fan as ik net slagje, it kin mar sa Ik wol mysels in lege holle meitsje net tinke oer de rûzjes…

lês it hiele gedicht

Kampeare

Justerjûn doe soe it heve: kampeare, sa hiene wy betocht. Wy klommen op ‘e souder en hellen de tinte foar it ljocht. Kampeare yn ‘e eftertún, dat like ús in goed begjin. Dat wy wakker oan ‘e gong. Mar ‘t…

lês it hiele gedicht

Master

Ik ha in nije hobby. Ik doch it eltse dei wer op ‘e nij. Moat der in learaar narre wurde, dan bin ik fan de partij. Propkes sjitte troch de klasse as er efkes net sjocht. Of kaugom plakke op…

lês it hiele gedicht

Nachtrit

In stille nacht. It lampeljocht bleek en kâld strykt ûnmeilydsum lâns in hûs, in beam en in âlde pleats mei dingen net te neamen, sa rydt ús auto troch in frjemde wrâld. De doarpen lizze sûnder skoar en hâld yn…

lês it hiele gedicht

Benaud

Ik wenje yn de kast dy’t op dyn keamer stiet. En ik kom earst ta libben as jûns it ljocht útgiet. Dan stean ik yn it kier en blaas nei it gerdyn. Meitsje ik in lûdsje, hâldsto dyn azem yn….

lês it hiele gedicht

Oare moarn

‘k Kin myn keammerke oprêde, of ik poets myn fyts in kear. ‘k Soe in haadstik lêze kinne, mar ik bin net yn de sfear. No alfêst de jirpels skile, dan kin mem aanst rêstich oan. ‘k Sit my dochs…

lês it hiele gedicht

Oars

Ik bin net krekt as alle oaren. Ropt ien : ‘Foarút’, dan tink ik: ‘Ho’. Ik sjoch yn griis wol hûndert kleuren, en wol net moarn, mar hjoed en no. Ik reagearje soms wat nuver, op feestjes sjit ik samar…

lês it hiele gedicht

it ballontsje

der dûnset in ballontsje troch de strjitte, flinterlicht in toutsje oan syn kontsje en in laits op it gesicht. hy hat in protte wille, rollebollet oer ’t trotwaar. de wyn kin him wol tille it is lekker simmerwaar. hy faget…

lês it hiele gedicht

Tolve keamers

‘k Bou in hûs mei tolve keamers, foar de fun en it gemak. Mei in swimbad en in glydbaan en in fuotbalfjild op ’t dak. Mei in keamer om te sliepen yn in himelheech grut bêd. Mei in keamer om…

lês it hiele gedicht

Broers

Broers… ik begryp der faak gjin jota fan! Nim no ús Tseard, dizze wike 16 wurden. No… as ik 16 waard, wist ik it wol! Dan woe ik in stoere brommer ha en in ‘coole’ learen jas. Mei in famke…

lês it hiele gedicht

Swimles

Doe’t ik by de sleat siet, seach ik in kikkert hieltyd tsjin de kant oan swimmen. Ik woe him in hân jaan, of, as er dat doarde, de mouwe opstrûpe en fan myn earm in loopplank meitsje om derút te…

lês it hiele gedicht

Myn wrâld

Ik wit in hiel moai paadsje ik kin it fine oaren net it ropt allinne my kom, seit it, kom hjir achter leit in lange leane dêr’t rigen beammen dreame, dreame… Ik krûp it paadsje del de wrâld út troch…

lês it hiele gedicht

Just for kicks

As nimmen sjocht wat Minne docht fytst er by tsjuster sûnder ljocht hoewol’t syn lampe it wol die. As nimmen sjocht mist er de kick omdat der krekt gjin plysje wie. As nimmen sjocht wat Minne docht dan rydt er…

lês it hiele gedicht

Skake

Ale-Jan is net sa’n sporter. Hy sit leaver op ‘e stoel. Hat in hekel oan bewegen. Inkeld skaken fynt er cool. Wurch dat wol er eins net wurde. “Sporte, dat is neat foar my. Ik bin leaver in pear oerkes…

lês it hiele gedicht

Fytse

Wat in drokte hjoed yn Boalsert, it is twadde Pinksterdei. Fytse lâns de alve stêden. Geart en Gjalt dy dogge mei. En dat dogg’ se op in tandem, eefkes liend fan omke Sjoerd. Hoech je net sa hurd te traapjen,…

lês it hiele gedicht

Rotsjoernaal

Myn broer is o sa sterk kin fjochtsje as in tiger hy nimt it foar my op as wie ’t in echte kriger Myn broer hat in freondinne mei kûltsjes yn ‘e wangen dy binne, seit er sels om tútsjes…

lês it hiele gedicht

Tattoo

Ik bin as teen-ager net min: ik ha ferkearing, mei Jan-Geart, ik praat Ingelsk en ik smook en rin mei de nâle bleat… Sa gean ‘k mei Iris nei de ‘dancing’ of út en troch ris nei de ‘Zoo’. Juster…

lês it hiele gedicht

Dy stomme triennen

As sy wol nei it feestje mei. En ikke, ikke net! As hy wol lang opbliuwe mei, en ik moat al op bêd. As ik net goed yn jumping bin, of as ik beppe mis, gjin trampoline krije kin, de…

lês it hiele gedicht

Fet cool sterk

‘k Wie sa graach as omke Jan, ek sa’n fet cool sterke man. Hy tilt sa mar allee hop, mei ien hân in hynder op. ‘Sa mar klear,’ sei omke my, ‘twa kear deis in panne brij, en dit dûnske…

lês it hiele gedicht

Nije auto

Ús heit hat in nije auto. En grutsk dat hy dêr op is: ‘Hy kin wol 250, ja wier, wat ik jim sis.’ Kompleet mei Bluetooth en Tom Tom rydt er sa faak as er kin de buorren troch, sa…

lês it hiele gedicht

Sprútses

Oeren sit ik al oan tafel, mei seis sprútsjes op myn board. Ik wol se dêr graach lizze litte, mar ús mem seit: ‘Ite! ’t Moat!’ Seis fan dy fize, griene knikkerts, lizze dêr, sa foar myn snút. It liket…

lês it hiele gedicht