A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

Besjoch ek gedichten fan:

Ferkearing

Ik haw ferkearing mei de stoerste jonge út ‘e klasse. Elk is jaloersk op my. Ik mei nei alle feestjes. Yes, ik hear der hielendal by.   Ik moat der wol oan wenne hear. Ik draach no folle mear make-up….

lês it hiele gedicht

Beppe en ik

’t Ljocht is griis, de sinne kâld. Fannacht is se stoarn, ús beppe. Juster wie se noch oan ’t skreppen yn ‘e tún, tachtich jier âld.   Beppe dy’t my ferskes learde en dy’t mei my spultsjes die, Altyd wat…

lês it hiele gedicht

Beaken yn it tsjuster

By pake baarnde in kearske, jûns yn ‘e skimer stuts er it oan. It stie de hiele nacht te skinen, hy dwêste ’t yn de iere moarn. Sa’n leaf kearske hat wat noegjends, flûnkerjend sprekt it syn eigen taal. Doe’t…

lês it hiele gedicht

Wat apart

’t Is wat apart, mar ‘k wit net better, ik fyn ’t suver al gewoan fan ús Willem, altyd, oeral falt dy jonge út ‘e toan. ‘k Wit noch hiel goed wat ik fielde, doe’t ús mem it lûdop sei:…

lês it hiele gedicht

mei mem allinne

heit ik wol mei dy te fiskjen moatst myn nije fuotbal sjen heit do moatst mei my healwiizje en my leare hoe’t ik myn fytsbân plakke kin heit wolst mei my nei de merke en de fjouwerjûnetocht mei rinne heit…

lês it hiele gedicht

Leafdesliet

Hy hat in ferske foar my skreaun, it siet ynienen yn myn tas. En doe ’t ik húswurk meitsje soe fûn ik it lytse briefke pas. Hy skreau dat hy faak nei my seach, by bio of op it skoalplein…

lês it hiele gedicht

Myn mobyl

Ik sit al even op ‘e fyts en ynienen, shit, o nee! Myn mobyl leit noch njonken de beker tee. Dat kaam fansels fan Annyk, dy sms-ste fansels oer Kees-Jan O, wat bin ik stom, myn mobyl fergetten! Ik moat…

lês it hiele gedicht

Se is op my…

Jouke sei sakrekt tsjin my dat Nynke tsjin him sei dat Ytsje tsjin har sein hie dágen wie se al op my. Ik bin ek al hiel lang op har. Dat haw ik doe tsjin Jouke sein, dan seit dy…

lês it hiele gedicht