Besjoch ek gedichten fan:

A: learlingen ût de earste klasse tmbû B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
Besjoch ek gedichten fan:

Freonen

In kreaze freon dêr kinst mei pronkje.Nee, dat liket net sa min.In leave freon kinst alles freegje,do krijst by him altyd dyn sin.   In

lês it hiele gedicht

Laitsje

Wy ha wol in núv’re sykte,Myn freondinne, sy en ik.Wy kinn’ wol in oere laitsjeen dêrnei krije wy de hik.   No, dêr moatt’ wy

lês it hiele gedicht

Oergong

Shakira sjongt foar my de pine, by donkerread behang en sigaret. Hjir boppe leit myn rêchsek klear om foar altyd fuort te gean. De Barbie

lês it hiele gedicht