A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

Besjoch ek gedichten fan:

Freonen

In kreaze freon dêr kinst mei pronkje. Nee, dat liket net sa min. In leave freon kinst alles freegje, do krijst by him altyd dyn sin. In stoere freon sil dy beskermje, want hy is wier foar nimmen bang. En…

lês it hiele gedicht

Laitsje

Wy ha wol in núv’re sykte, Myn freondinne, sy en ik. Wy kinn’ wol in oere laitsje en dêrnei krije wy de hik. No, dêr moatt’ wy wer om laitsje, Sa giet dat de hiele dei. Ja, it is miskien…

lês it hiele gedicht

Myn mobyl

Ik sit al even op ‘e fyts en ynienen, shit, o nee! Myn mobyl leit noch njonken de beker tee. Dat kaam fansels fan Annyk, dy sms-ste fansels oer Kees-Jan O, wat bin ik stom, myn mobyl fergetten! Ik moat…

lês it hiele gedicht

Oergong

Shakira sjongt foar my de pine, by donkerread behang en sigaret. Hjir boppe leit myn rêchsek klear om foar altyd fuort te gean. De Barbie ûnder it bêd is dea, der is yn my gjin boartsjen mear. Myn mobyltsje swijt…

lês it hiele gedicht