A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

Besjoch ek gedichten fan:

De fiver

Fan ’t maitiid op in sneontemoarn, ’t wie noch mar amper ljocht, doe hat in frachtwein by ús thús in minykraantsje brocht.   In fiver mei Japanske Koi, dat like heit wol wat. En dêrom groef er yn ’e tún…

lês it hiele gedicht

Neven

Alle libben hat in sin oan ‘e ein en by ’t begjin. Sels al hat men op in jûn in neefke op ‘e keamer fûn, dat jin nitelet en pjokt, sadat men sa’n bist ferflokt. Earst is dêr in sacht…

lês it hiele gedicht

It pikehok

By buorman yn it pikehok dêr kenne se gjin rêst en frede it is dêr altyd o sa drok elk falt de oare yn ‘e rede De hinnen lizze echt gjin aaien want ja, de nêstkast is sa goar wyfkes…

lês it hiele gedicht

Us Blessy

Ik ha sa’n wille mei ús hûntsje Blessy hân seach him gean efter in hazze yn it lân of hoe’t er bytiden mei in bêste giselgong blaffend in fytser oan ‘e bange bokse hong En op in dei hiene wy…

lês it hiele gedicht

Moarke

Us Moarke wurdt aanst al achttjin, dat is in hege leeftyd foar in kat. Mar oft er ‘t hellet, doar ik net te sizzen: dat bist mankearret nochal wat! Hy kin net sa goed mear rinne, syn achterste poat wol…

lês it hiele gedicht

Us Bijke

Us Bijke is in hûn, hiel bysûnder. Ik soe hast sprekke kinne fan in hûnewûnder. Hûnen as ús Bijke bin’ der net in soad. Us Bijke, ik sil ‘t jim sizze, is tige snoad. Undogens is er, mar ek hiel…

lês it hiele gedicht

Hynder

Der wie ris in wyt hynder en dat hie ien grutte winsk: hy woe och sa graach oan it wurk by in moaie jonge prins. Dus pleatste er in advertinsje yn it blêd ‘Vorsten’, ‘t is gjin grap: ‘Wyt hynder…

lês it hiele gedicht

Menear Bakker en syn hûn

Sjoch, dêr rinne grou en rûn menear Bakker en syn hûn. Menear Bakker kuiert deftich en syn hûn woef-waft ferheftich. Menear Bakker en syn hûn, elke moarn en elke jûn. Hoe komt dy menear sa rûn? Wel, hy snobbet elke…

lês it hiele gedicht

De Koekoek

De koekoek leit, dat witt’ jim fêst, Syn aaien yn in oarmans nêst. In oar briedt út, in oar bringt grut, Dat let fansels de koekoek neat. Ien moat de swierste ein dochs tille. In oar de soargen, wy de…

lês it hiele gedicht

Poes

Hat jim kat in wyt puntsje oan it eintsje fan syn sturt, frege buorman. Hy lake net. It wie in gleone simmerdei, ik fielde hoe’t it yn myn boarst begûn te friezen, hearde it bûnzjen fan myn hert. Hy leit…

lês it hiele gedicht

Skuorrekoar

hark hearst dat hearst dy lûdsjes sjoch sjochst dat sjochst dy kopkes moatst net ferwege moatst hiel stil wêze moatst hiel goed sjen ja sa krekt sjochst se wol dy kopkes hearst se wol dy lûdsjes seis binne it seis…

lês it hiele gedicht

De Oppassintrale

Us heit en mem binn’ mei fakânsje. En no ha ‘k in kat, twa kninen en in hûn. Sels in geit rint yn ‘e keamer; ik bin in ‘oppassintrale’ begûn! Dy hûn is as in keal sa grut, mar hy…

lês it hiele gedicht

Hintsjes

Us heit sei: ‘Ik wol in pear hinnen. Dat liket my geweldich ta.’ Us mem fûn ‘t plan ek net ûnaardich: dan soene we farske aaikes ha. Se hellen rôlen gaas en planken: in nachthok mei in grutte ren. Getsjoen…

lês it hiele gedicht

De wite haai

In wite haai yn d’ oseaan sei op in dei: it is gjin dwaan sa smoarch wurdt hjir it wetter; ik hâld myn fel mar amper skjin en ek de smaak is fiis en min en net in greintsje better….

lês it hiele gedicht

Us kavia

Wy hawwe thús in kavia dy heart der hielendal by, sa’n fleurich piipjend bistje en ‘t meast is er fan my. As ik út skoalle kom dan is faak ús mem der net. Se is oan’t wurk, mar ik ha…

lês it hiele gedicht