Besjoch ek gedichten fan:

A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

Besjoch ek gedichten fan:

Blog

Us mem dy blogt. Se blogt en blogt omraak. Om’t se sels neat belibbet, binne wy de sjaak!     Switplakken, ekseem, in sjenante falpartij.

lês it hiele gedicht

Skake

Ale-Jan is net sa’n sporter.Hy sit leaver op ’e stoel.Hat in hekel oan bewegen.Inkeld skaken fynt er cool. Wurch dat wol er eins net wurde.“Sporte,

lês it hiele gedicht

Swetser

Juster fregen se op skoalle,wat ik letter wurde woe.‘t Wie in soartemint fan test dusalles mocht en alles koe. ‘k Moast fansels wol even tinke,mar

lês it hiele gedicht

Bygeloof

Trettjin is it ûngelok,ho, in swarte kat!Net ûnder dy ljedder troch,oars dan bart der wat! Sân dat is in moai getal,hoefizers op ’t stek.Diggels bringe

lês it hiele gedicht

Twa Heiten

Myn heiten setten my by skoalle ôf.Guon út myn klasse stiene der by.Brechtje, Lars en Jelle gniisdenen rôpen doe nei my: ‘Wiene se soms yn

lês it hiele gedicht

Ekotoer

Us heit wol duorsumens omearmje.Dus, sinnepanielen op it dak.Ek wol er de natoer beskermjemei minder ôffal yn de bak. Yn d’ auto wol er net

lês it hiele gedicht

Rein

Waait it? Falt der in drip rein?Dan moat ik myn reinpak oan.Mem is seker fan har saak.Sa’n pak is ommers hiel gewoan.   ‘Nee mem,

lês it hiele gedicht

Oerspand

Us master is oerspand. Teminsten, dat fine wy. Dêrom hâlde wy mei de hiele klasse in ‘oerspand wêze’ listje by.   Gappet master in kear

lês it hiele gedicht

Bang

As ik jûns allinnich thús bin dan wurd ik wolris bang dat in dief hjir komme kin ik stek dan grutte kearsen oan dy baarne

lês it hiele gedicht

De fiver

Fan ’t maitiid op in sneontemoarn, ’t wie noch mar amper ljocht, doe hat in frachtwein by ús thús in minykraantsje brocht.   In fiver

lês it hiele gedicht

Neven

Alle libben hat in sinoan ‘e ein en by ’t begjin.Sels al hat men op in jûnin neefke op ‘e keamer fûn,dat jin nitelet en

lês it hiele gedicht

Siik

Ik bin noait siik.En dat fyn ik mar neat.Nea in lyts grypke of snipferkâlden.Nea yt ik ris wat ferkeards.   Myn suske is sa faak

lês it hiele gedicht

Swimme

Marchje appte Bouke.Bouke appte Sjoerd.En doe krige ik it berjochtsje ûnder eagen.Ik fielde my fuort beroerd.   Eangstich seach ik de klasse troch.Please stjoer Froukje

lês it hiele gedicht

Fytse

Ik moat altyd nei skoalle fytse.Twa oeren op in dei. Bah!Us heit en mem dogge oft it neat is.Se sizze: ‘Och dat falt allegearre wol

lês it hiele gedicht

Freonen

In kreaze freon dêr kinst mei pronkje.Nee, dat liket net sa min.In leave freon kinst alles freegje,do krijst by him altyd dyn sin.   In

lês it hiele gedicht

Proefrit

Us beppe makke in proefritop in fyts mei batterij.Der wie in aksje en se tocht:‘Dat is wol wat foar my.’   Se woe de alderdjoerste,want

lês it hiele gedicht

Pûkels

Marijke hat in pûkel,in pûkel op it kin.Se sjocht it yn ‘e spegelen krijt in freeslik sin.Se wol net iens nei skoalle.Dêr laitsje se har

lês it hiele gedicht

Sin oan

Sin oan lekker op fakânsje, reizgje yn it bûtenlân. Sin oan oare minsken moetsje, sin oan sinne, bergen, strân. Sin oan nije aventoeren, sin oan

lês it hiele gedicht

Flecht

It lân ûntflechtsje op wyld aventoer? Wat dochsto asto net mear feilich bist, do nimst dyn leafste mei, dyn bern. Do witst dyn eigen hûs

lês it hiele gedicht

Siik

Ik kin werklik hast net prate, ik haw sa’n seare kiel. Al dagen lis ik hjir op bêd, net ien snapt wat ik fiel. Mem

lês it hiele gedicht

Besite

Krije wy besite, Dan sjoch ik dêr as in berch tsjinoan. Want wat ik ek besykje, nea dogge ús heit en mem gewoan. Mem docht

lês it hiele gedicht

Ingels

Us mem seit: ‘Der binne ingels.’ Echt wier, en se leaut it ek. ‘Ingels liede dy troch ’t libben.’ Mem, tink ik, praat net sa

lês it hiele gedicht

Ut iten

Mem skoarde ’n nije opdracht by in hiele grutte klant. En dêrom ieten wy lêst’ yn in stjerrerestaurant. Ik hie der bêst wol sin oan,

lês it hiele gedicht

Bril

Ik moat in bril. Ik kom der net mear ûnderút. Ik kin roppe en raze mar mem bliuwt by har beslút. ‘Mei ik dan teminsten

lês it hiele gedicht

Poes

Hat jim kat in wyt puntsje oan it eintsje fan syn sturt, frege buorman. Hy lake net. It wie in gleone simmerdei, ik fielde hoe’t

lês it hiele gedicht

Laitsje

Wy ha wol in núv’re sykte,Myn freondinne, sy en ik.Wy kinn’ wol in oere laitsjeen dêrnei krije wy de hik.   No, dêr moatt’ wy

lês it hiele gedicht

Talint

Fjouwer wie ik, doe koe ‘k fytse.‘k Hie myn nocht fan it gerin.Fleurich fleach ik oer de stoepe.‘Sjoch ris memmy wat ik kin?’   Doe

lês it hiele gedicht

mei mem allinne

heitik wolmei dyte fiskjenmoatst myn nije fuotbal sjen   heitdo moatstmei my healwiizjeen my learehoe’t ik mynfytsbân plakke kin   heitwolst mei mynei de merkeen

lês it hiele gedicht

De stjerren

Hast wolris nei de stjerren sjoen,soesto se telle kinne?Moatst mar ris riede op in jûnhoefolle it der binne.   Hast wolris neitocht hoe’t it sit,sa’n

lês it hiele gedicht

Sportyf

‘k Mei hiel graach yn ’t swimbad lizzeen ik swim ek bêst wol hurd.Mar sa’n startblok en dan dûke?Kram’le nee, dan bin ‘k sa’n tut.

lês it hiele gedicht

Ballet

De minsken freegje my sa faak: ‘Wat soesto letter wurde wolle?’ Dan helje ik stoer myn skouders op en sis: ‘Wit ik folle.’ ‘Do kinst

lês it hiele gedicht

Drumme

Ik wol sa graach in drumstel ha mei basedrum, bekkens, tromme. It liket my geweldich ta, soe it der oait fan komme? Ik bin pas

lês it hiele gedicht

Fragen

Hoe kin de ierde om ‘e sinne draaie al ieuwen lang en sûnder rêst? Hoe sweeft de moanne om ús hinne of hâldt in grutte

lês it hiele gedicht

Op reis

Wy geane, sei ús heit, nei Frankryk mei fakânsje dêr is it altyd sinnich en moai waar, ús mem lei dêr tsjin yn: dêrfoar hast’

lês it hiele gedicht

It kastje

Heit soe foar mem in kastje meitsje, in soartemint fan boupakket. Der siet in boekje by mei plaatsjes, mar heit sei: ‘Nee, dat hoech ik

lês it hiele gedicht

Tom-tomtom

Moatsto hjoed noch erges wêze, giesto gauris op ‘en paad, hast dyn nocht fan áltyd lêze, brûk dan net in wegekaart. Kaarten binne foar de

lês it hiele gedicht

Kampeare

Justerjûn doe soe it heve: kampeare, sa hiene wy betocht. Wy klommen op ‘e souder en hellen de tinte foar it ljocht. Kampeare yn ‘e

lês it hiele gedicht

Oars

Ik bin net krekt as alle oaren. Ropt ien : ‘Foarút’, dan tink ik: ‘Ho’. Ik sjoch yn griis wol hûndert kleuren, en wol net

lês it hiele gedicht

Swimles

Doe’t ik by de sleat siet,seach ik in kikkert hieltydtsjin de kant oan swimmen.   Ik woe him in hân jaan,of, as er dat doarde,de

lês it hiele gedicht

Benaud

Ik wenje yn de kastdy’t op dyn keamer stiet.En ik kom earst ta libbenas jûns it ljocht útgiet.   Dan stean ik yn it kieren

lês it hiele gedicht

Tattoo

Ik bin as teen-ager net min: ik ha ferkearing, mei Jan-Geart, ik praat Ingelsk en ik smook en rin mei de nâle bleat… Sa gean

lês it hiele gedicht

Skake

Ale-Jan is net sa’n sporter.Hy sit leaver op ‘e stoel.Hat in hekel oan bewegen.Inkeld skaken fynt er cool.   Wurch dat wol er eins net

lês it hiele gedicht

Fytse

Wat in drokte hjoed yn Boalsert, it is twadde Pinksterdei. Fytse lâns de alve stêden. Geart en Gjalt dy dogge mei. En dat dogg’ se

lês it hiele gedicht