A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

Besjoch ek gedichten fan:

Húswurk

Alle jierren is ‘t itselde sûnt ik op dy skoalle bin, rint it wer tsjin ús fakânsje, hat de learaar in min sin en dan seit er, jimme moatte hjoed noch mar in skriftlik ha, nije wike is ’t fakânsje…

lês it hiele gedicht

Fakânsje

Wy planne ús fakânsje meastentiids mei âld en nij. Der is dan faak wat ekstra jild en elkenien hat frij.   Mem sit foar op ’e kompjûter, wy pakke ús telefoan. Heit prutst achter op ’e laptop, by ús is…

lês it hiele gedicht

Oerspand

Us master is oerspand. Teminsten, dat fine wy. Dêrom hâlde wy mei de hiele klasse in ‘oerspand wêze’ listje by.   Gappet master in kear lûd, jouwe wy ‘oerdreaune wurgens’ oan. Rint master krekt wat minder hurd, dan skriuwe wy:…

lês it hiele gedicht

Bang

As ik jûns allinnich thús bin dan wurd ik wolris bang dat in dief hjir komme kin ik stek dan grutte kearsen oan dy baarne lekker lang   Mar as ik om my hinne sjoch dan wurd ik alwer kjel…

lês it hiele gedicht

Ferkearing

Ik haw ferkearing mei de stoerste jonge út ‘e klasse. Elk is jaloersk op my. Ik mei nei alle feestjes. Yes, ik hear der hielendal by.   Ik moat der wol oan wenne hear. Ik draach no folle mear make-up….

lês it hiele gedicht

De fiver

Fan ’t maitiid op in sneontemoarn, ’t wie noch mar amper ljocht, doe hat in frachtwein by ús thús in minykraantsje brocht.   In fiver mei Japanske Koi, dat like heit wol wat. En dêrom groef er yn ’e tún…

lês it hiele gedicht

Wat wol sa’n beppe noch

Us beppe hat in kreaze wente mei foar in stoepe en achter in terras. Foar alle ruten griene planten, ien mei kleur der tuskenyn. Poeke mei yn de sinne sitte, beppe ferskoot dan it gerdyn.   Yn de garaazje it…

lês it hiele gedicht

De stjerren

Hast wolris nei de stjerren sjoen, soesto se telle kinne? Moatst mar ris riede op in jûn hoefolle it der binne.   Hast wolris neitocht hoe’t it sit, sa’n stjer dat is in sinne, mei allerhande soarten fan planeten deromhinne….

lês it hiele gedicht

Neven

Alle libben hat in sin oan ‘e ein en by ’t begjin. Sels al hat men op in jûn in neefke op ‘e keamer fûn, dat jin nitelet en pjokt, sadat men sa’n bist ferflokt. Earst is dêr in sacht…

lês it hiele gedicht

Beppe en ik

’t Ljocht is griis, de sinne kâld. Fannacht is se stoarn, ús beppe. Juster wie se noch oan ’t skreppen yn ‘e tún, tachtich jier âld.   Beppe dy’t my ferskes learde en dy’t mei my spultsjes die, Altyd wat…

lês it hiele gedicht

Griene fingers

Heit betocht in nije hobby, griente kweke yn in kas. Hy sei, ik ha griene fingers, dus dat komt my goed fan pas.   Boppedat is it goedkeaper, handich en geweldich sûn. Beantsjes, blomkoal en tomaten komme aanst fan eigen…

lês it hiele gedicht

De earste kear

Foar de earste kear sil ik mei de trein want op ’e fyts nei Ljouwert dat is best in ein. Foar de wyn nei Akkrum Dêr is myn treinstasjon Ik keapje dêr in kaartsje Oars riskear ik fêst in bon….

lês it hiele gedicht

Siik

Ik bin noait siik. En dat fyn ik mar neat. Nea in lyts grypke of snipferkâlden. Nea yt ik ris wat ferkeards.   Myn suske is sa faak net lekker. Dan mei sy mei in krûk op bêd. Dagenlang leit…

lês it hiele gedicht

Offalle

Us mem hat wer wat by de ein sy hat it lêsten tsjin ús sein de spikerbroek sit har te stiif in fetrôle plakt har op it liif Sy sil op spinning en dieet en yn ‘e keuken giet it…

lês it hiele gedicht

It pikehok

By buorman yn it pikehok dêr kenne se gjin rêst en frede it is dêr altyd o sa drok elk falt de oare yn ‘e rede De hinnen lizze echt gjin aaien want ja, de nêstkast is sa goar wyfkes…

lês it hiele gedicht

Swimme

Marchje appte Bouke. Bouke appte Sjoerd. En doe krige ik it berjochtsje ûnder eagen. Ik fielde my fuort beroerd. Eangstich seach ik de klasse troch. Please stjoer Froukje gjin berjocht. Mar Froukje seach it al en knikte wakker. Shit, wa…

lês it hiele gedicht

Fytse

Ik moat altyd nei skoalle fytse. Twa oeren op in dei. Bah! Us heit en mem dogge oft it neat is. Se sizze: ‘Och dat falt allegearre wol ta.’ Alle dagen fytse. Ek troch rein, hagel, snie en hurde wyn….

lês it hiele gedicht

Freonen

In kreaze freon dêr kinst mei pronkje. Nee, dat liket net sa min. In leave freon kinst alles freegje, do krijst by him altyd dyn sin. In stoere freon sil dy beskermje, want hy is wier foar nimmen bang. En…

lês it hiele gedicht

Proefrit

Us beppe makke in proefrit op in fyts mei batterij. Der wie in aksje en se tocht: ‘Dat is wol wat foar my.’ Se woe de alderdjoerste, want ús beppe hat wol jild. Doe hat de fytsespesjalist har op ‘e…

lês it hiele gedicht

Kampioen

Ik stie fannacht op ‘e PC en keatste sis mar izersterk. By d’ opslach sloech ik sels foar bêst, wie efterynse yn it perk. ‘Kom mar ris op jong’, raasde ik en spuide wakker yn ‘e hân. Se sykje no…

lês it hiele gedicht

Pûkels

Marijke hat in pûkel, in pûkel op it kin. Se sjocht it yn ‘e spegel en krijt in freeslik sin. Se wol net iens nei skoalle. Dêr laitsje se har út, want wa hat no sa’n dinges, sa’n pûkel op…

lês it hiele gedicht

Koade read

’t Is koade read, ’t is koade read, der waaie auto’s yn ‘e sleat. Der komt elk oere in sjoernaal, sok waar, dat is dochs net normaal. It friest, it snijt en der falt rein, der rydt gjin bus mear…

lês it hiele gedicht

Trendy heit

Hy hat in trui, it is in echte slobber, it is in âlderwetske wollensokkengeit. En mei dat briltsje út it jier 2000, moat ik jim dochs bekenne: da’s ús heit… Dus haw ik yn panyk de plysje belle: ‘O moadeplysje,…

lês it hiele gedicht

ADHD

Us heit en mem hawwe my teste litten en no is it dus definityf. Ik haw ADHD. Ik bin no dus ‘drok’ en net mear ‘aktyf’. Us mem folget no in kursus oer ADHD. Se docht oft ik efterlik bin….

lês it hiele gedicht

Sin oan

Sin oan lekker op fakânsje, reizgje yn it bûtenlân. Sin oan oare minsken moetsje, sin oan sinne, bergen, strân. Sin oan nije aventoeren, sin oan wille en fertier. Sin oan hearlik lekker neat dwaan, witst noch wol fan ferline jier…?…

lês it hiele gedicht

Siik

Ik kin werklik hast net prate, ik haw sa’n seare kiel. Al dagen lis ik hjir op bêd, net ien snapt wat ik fiel. Mem bellet ûnder mei freondinnen, dat duorret al in heale dei. Se laket lûd en hat…

lês it hiele gedicht

Mobyltsje

Ik bin gek mei myn mobyltsje moarns betiid set ik him oan, hy kin fan alles, in juwieltsje foto’s en dan fansels de tillefoan. ‘k Haw him krigen op myn jierdei en it is myn moaiste kado. Us heit, dy…

lês it hiele gedicht

Flecht

It lân ûntflechtsje op wyld aventoer? Wat dochsto asto net mear feilich bist, do nimst dyn leafste mei, dyn bern. Do witst dyn eigen hûs dêr bliuwt gjin spaan fan oer. Sy gongen bergen oer, te geande foet, belânen mei-inoar…

lês it hiele gedicht

Fuotbalfamke

Ik mei sa graach fuotbalje mar mem wol it net ha. ‘It is sa’n wrede sport!’ ropt se ‘In blessuere hast sa.’ ‘Dalik oeral blauwe plakken troch flugge earmtakken op ‘e knibbels yn ‘e drek, bern doch net sa gek.’…

lês it hiele gedicht

Besite

Krije wy besite, Dan sjoch ik dêr as in berch tsjinoan. Want wat ik ek besykje, nea dogge ús heit en mem gewoan. Mem docht dan oerdreaun. Se stroffelt op har hege hakken om, wappert mei har lange hierren. O…

lês it hiele gedicht

Ingels

Us mem seit: ‘Der binne ingels.’ Echt wier, en se leaut it ek. ‘Ingels liede dy troch ’t libben.’ Mem, tink ik, praat net sa gek. En dan komt se mei bewizen: doe en doe, en sa en sa. ‘In…

lês it hiele gedicht

Monsieur De Boer

Ik haw in learaar Frânsk, ja, ik wit it is wat frjemd. Mar altyd moat ik oan him tinke, it is echt sa’n knappe fint. Sokke moaie eagen hat er, it iene brún, it oare grien. En hy laket as…

lês it hiele gedicht

Stoarmskea

It waaide dat it rikke, minsken no, dat wie my wat. Yn elts gefal lei fan ‘e moarn de wylch fan buorman plat. De tûken troch de glêzen en de stamme troch it dak. De grientekas oan flarden en de…

lês it hiele gedicht

Us Blessy

Ik ha sa’n wille mei ús hûntsje Blessy hân seach him gean efter in hazze yn it lân of hoe’t er bytiden mei in bêste giselgong blaffend in fytser oan ‘e bange bokse hong En op in dei hiene wy…

lês it hiele gedicht

By pake en beppe

Troch it sydrút sjoch ik pake sitten mei syn âlde holle op syn âlde hân. De earmtakke op ‘e leuning fan ‘e stoel. Syn knipperke nei it waarmiten fan tolve oere. Beppe sit te puzeljen yn har stean-op stoel. As…

lês it hiele gedicht

Superfood

Us mem hat de smaak wer ris te pakken Bytiden is sy wier net goed Sy stiet de hiele dei te bakken Want wy bin’ oan de superfood Pakjes en pûdsjes binne ferline tiid Alles moat dus bio, fresh en…

lês it hiele gedicht

Wat in ezel

Us buorman oan it Kealledykje hie lêstendeis in ezel kocht, mar it bist bleau dwers en net te brûken, wat ús buorman ek besocht. Sa tocht it bistje op in moarntiid: ‘Yn dizze stâl bliuw ik net mear, ik nim…

lês it hiele gedicht

Wat wol sa’n beppe noch…

Us beppe hat in kreaze wente mei foar in stoepe en achter in terras. Foar alle ruten griene planten, ien mei kleur der tuskenyn. Poeke mei yn ‘e sinne sitte, beppe ferskoot dan it gerdyn. Yn de garaazje it Renaultsje…

lês it hiele gedicht

Wier wol wis

Ik wie der wier wol wis fan, dat ik mysels hiel aardich ken. Dat gjin mins my samar ompraat, dat ik wol sterk en stevich bin. Mar dizze lêste simmer wie ik sân fakânsjewiken lang, elke dei in bytsje skiterich…

lês it hiele gedicht

Ut iten

Mem skoarde ’n nije opdracht by in hiele grutte klant. En dêrom ieten wy lêst’ yn in stjerrerestaurant. Ik hie der bêst wol sin oan, ite kin ‘k de hiele dei. ‘k Bin gek op spare-ribs en patat en iis…

lês it hiele gedicht

Us Bijke

Us Bijke is in hûn, hiel bysûnder. Ik soe hast sprekke kinne fan in hûnewûnder. Hûnen as ús Bijke bin’ der net in soad. Us Bijke, ik sil ’t jim sizze, is tige snoad. Undogens is er, mar ek hiel…

lês it hiele gedicht

Wat moat ik wurde…

Elkenien dy moat wat ‘wurde’, mar ik wit it werklik net. En ik moat no wier hast kieze, want oars is ’t foar my te let. Mem seit: do kinst alles wurde: dokter, dûmny, direkteur… Do hast wier genôch talinten:…

lês it hiele gedicht

Bril

Ik moat in bril. Ik kom der net mear ûnderút. Ik kin roppe en raze mar mem bliuwt by har beslút. ‘Mei ik dan teminsten linzen, Sa as elk normaal mins. Ah mem, please, dat is mijn grutste winsk.’ ‘Derfoar…

lês it hiele gedicht

Myn hier

Us beppe rint der soms wat by, ferfromm’le en ferlept. Mar hat se by de kapper west, dan fielt se har wer opperbest. Us beppe seit fan: permanint dat is in bêst resept. Us Maarten hie in matsje want dat…

lês it hiele gedicht

Pas op foar kastielen

Miskien wolsto my net leauwe, fynst my eins mar wat in siel, mar der is neat sa gefaarlik as in grut en âld kastiel. Alderearst de takelbrêge, oer it wetter fan de feart. Ast dy boppe-op dyn kop krijst, komt…

lês it hiele gedicht

Menear Bakker en syn hûn

Sjoch, dêr rinne grou en rûn menear Bakker en syn hûn. Menear Bakker kuiert deftich en syn hûn woef-waft ferheftich. Menear Bakker en syn hûn, elke moarn en elke jûn. Hoe komt dy menear sa rûn? Wel, hy snobbet elke…

lês it hiele gedicht

Hynder

Der wie ris in wyt hynder en dat hie ien grutte winsk: hy woe och sa graach oan it wurk by in moaie jonge prins. Dus pleatste er in advertinsje yn it blêd ‘Vorsten’, ’t is gjin grap: ‘Wyt hynder…

lês it hiele gedicht

Oarloch is: foar alles bang

Oarloch is: foar alles bang, noait net witte foar hoelang de soldaten yn ‘e strijitte fjochtsje en op alles sjitte. ’t Kin net skele yn hokker taal, oarloch is in wreed ferhaal. Oarloch dy’t de wrâld ferskuort, is foar ús…

lês it hiele gedicht

Moarke

Us Moarke wurdt aanst al achttjin, dat is in hege leeftyd foar in kat. Mar oft er ’t hellet, doar ik net te sizzen: dat bist mankearret nochal wat! Hy kin net sa goed mear rinne, syn achterste poat wol…

lês it hiele gedicht

Wurkleas

Help, ús heit sit yn de ww! Alle dagen is er thús. En om’t er neat mear te dwaan hat bemuoit er him dus mei ús! ‘Hee, wêr silsto no wer hinne? Soesto dat no echt wol dwaan?’ Húswurk: ‘Soest…

lês it hiele gedicht

Beaken yn it tsjuster

By pake baarnde in kearske, jûns yn ‘e skimer stuts er it oan. It stie de hiele nacht te skinen, hy dwêste ’t yn de iere moarn. Sa’n leaf kearske hat wat noegjends, flûnkerjend sprekt it syn eigen taal. Doe’t…

lês it hiele gedicht

Wat apart

’t Is wat apart, mar ‘k wit net better, ik fyn ’t suver al gewoan fan ús Willem, altyd, oeral falt dy jonge út ‘e toan. ‘k Wit noch hiel goed wat ik fielde, doe’t ús mem it lûdop sei:…

lês it hiele gedicht

De Koekoek

De koekoek leit, dat witt’ jim fêst, Syn aaien yn in oarmans nêst. In oar briedt út, in oar bringt grut, Dat let fansels de koekoek neat. Ien moat de swierste ein dochs tille. In oar de soargen, wy de…

lês it hiele gedicht

Poes

Hat jim kat in wyt puntsje oan it eintsje fan syn sturt, frege buorman. Hy lake net. It wie in gleone simmerdei, ik fielde hoe’t it yn myn boarst begûn te friezen, hearde it bûnzjen fan myn hert. Hy leit…

lês it hiele gedicht

Laitsje

Wy ha wol in núv’re sykte, Myn freondinne, sy en ik. Wy kinn’ wol in oere laitsje en dêrnei krije wy de hik. No, dêr moatt’ wy wer om laitsje, Sa giet dat de hiele dei. Ja, it is miskien…

lês it hiele gedicht

Fakânsje yn it bûtenlân

Op myn luchtbêd sjoch ik him kommen. Dûnkere eagen, kroljend hier. Krêftich swimt er nei my ta. Ik doch krekt as ynteressearret er my gjin sier. ‘What’s your name and where are you from?’ Gááp……..wat orgineel. Leaflik laitsje ik werom….

lês it hiele gedicht

mei mem allinne

heit ik wol mei dy te fiskjen moatst myn nije fuotbal sjen heit do moatst mei my healwiizje en my leare hoe’t ik myn fytsbân plakke kin heit wolst mei my nei de merke en de fjouwerjûnetocht mei rinne heit…

lês it hiele gedicht

In eigenaardich doarp

Yn it doarpke dêr’t ik wenje binn’ in protte minsken ûngewoan, der binne fansels ek wol oaren, mar de measten mankearret dochs wat oan. Nim bygelyks Gerrit Hupke, dy man dy giet dûnsjend oer de dyk. Soest tinke: wat in…

lês it hiele gedicht

Sechtsjin!

jeu, sjoch hjir myn nije blitse scooter, yn ‘e moaiste kleuren: read en wyt hy hat in hiel geve lûde toeter gjin seefûgel dy’t it doart en skyt op myn scooter jei ik troch de strjitte buorfrou Sytske springt hurd…

lês it hiele gedicht

By de boadskippen

Se sochten earst alle beide om in lege doaze. Hy seach ‘m earst mar ús mem mocht ‘m ha. Dêrnei stie er tafallich gewoan efter mem by de kassa. It wie drok, se moasten der leau ‘k frij lang wachtsje….

lês it hiele gedicht

De Krobbe

In grutte krobbe wenne ûnder in stobbe mar dat wie him net nei ’t sin want sa’n hûs wie him te min Hy gie op reis en elts húske ûnderweis beseach er wol mei sân pear eagen dy pastorije wie…

lês it hiele gedicht

Talint

Fjouwer wie ik, doe koe ‘k fytse. ‘k Hie myn nocht fan it gerin. Fleurich fleach ik oer de stoepe. ‘Sjoch ris memmy wat ik kin?’ Doe ’t ik fiif wie woe ik swimme. No, dat ha ‘k doe ek…

lês it hiele gedicht

Blikjebeppe

Us beppe hat in sykte, of, no ja, ’t is mear in kwaal. Us beppe siket blikjes! Net te leauwen. Abnormaal! Se skarrelet mei in griper en in sek by berms del. Dy ôffal, dat is harres. Komt sels ek…

lês it hiele gedicht

De bêste broer fan ‘e wrâld

Do sitst altyd yn in rolstoel. Dyn spieren wurkje net as dy fan my. Do kinst net drinke út in beker, mar krigest der altyd in reidsje by. Do praatst mei rare lûden en sjongst de hiele dei. Klapst mei…

lês it hiele gedicht

De Oppassintrale

Us heit en mem binn’ mei fakânsje. En no ha ‘k in kat, twa kninen en in hûn. Sels in geit rint yn ‘e keamer; ik bin in ‘oppassintrale’ begûn! Dy hûn is as in keal sa grut, mar hy…

lês it hiele gedicht

Myn moaiste fers

Der is in prachtich moai gedicht, ik kin it hielendal út ‘e holle. Ik wit it mei de eagen ticht, wat soe ‘k it hjir graach bringe wolle. Al myn gefoel kin ‘k der yn kwyt, it rint sa moai,…

lês it hiele gedicht

Sportyf

‘k Mei hiel graach yn ’t swimbad lizze en ik swim ek bêst wol hurd. Mar sa’n startblok en dan dûke? Kram’le nee, dan bin ‘k sa’n tut. ‘k Mocht ek hiel graach hynderride, yn ‘e bak en moai yn…

lês it hiele gedicht

Ballet

De minsken freegje my sa faak: ‘Wat soesto letter wurde wolle?’ Dan helje ik stoer myn skouders op en sis: ‘Wit ik folle.’ ‘Do kinst alles wol wurde,’ beare se dan, ‘dokter, rjochter of jurist. Do kinst ommers sa goed…

lês it hiele gedicht

Simmermiddei

Tink dy ris yn op in dei yn ‘e simmer sitsto yn in boatsje dat driuwt op ‘e poel. Merkels en eintsjes dy boartsje om dy hinne, de sinne is waarm en it wetter is koel. Dan troch in twirre…

lês it hiele gedicht

De stjerren

Hast wolris nei de stjerren sjoen, soesto se telle kinne? Moatst mar ris riede op in jûn hoefolle it der binne. Hast wolris neitocht hoe’t it sit, sa’n stjer dat is in sinne, mei allerhande soarten fan planeten deromhinne. Moatst…

lês it hiele gedicht

Us gimmestyklokaal

Mei ús gimmestyklokaal is alles mis: it is der te kâld of kinst der wol rane, it stjonkt der nei omkeswit en bokkepis allinnich de behearder mei oan de ramen. Oeral sweeft biezemtúch, plúster en hier, hjir fynst in pleister,…

lês it hiele gedicht

Leafdesliet

Hy hat in ferske foar my skreaun, it siet ynienen yn myn tas. En doe ’t ik húswurk meitsje soe fûn ik it lytse briefke pas. Hy skreau dat hy faak nei my seach, by bio of op it skoalplein…

lês it hiele gedicht

Skuorrekoar

hark hearst dat hearst dy lûdsjes sjoch sjochst dat sjochst dy kopkes moatst net ferwege moatst hiel stil wêze moatst hiel goed sjen ja sa krekt sjochst se wol dy kopkes hearst se wol dy lûdsjes seis binne it seis…

lês it hiele gedicht

Pyro-Jantsje

Jantsje mei graach fjurkestoke en sy docht dat dan ek faak! Nimt wat tûkjes en wat houtsjes, fjoer derby: it baarnt omraak! As lyts famke lytse brantsjes, oaljelampke, kearske, klear. Mar dat wie fansels foar eefkes. Se woe grutter, se…

lês it hiele gedicht

Us heit

Ik haw in hiele leave heit hear, echt de leafste dy’t der is. Mar as hy wat foar my makket, giet der faak fan alles mis. By it meitsjen fan myn widske, tocht ús heit dat slagget bêst. Mar it…

lês it hiele gedicht

Rommelmerke

Jippy, ’t is hjoed rommelmerke, altyd wer in leuke dei. Oan ‘e dyk âld guod ferkeapje, en de hiele buert docht mei. Yn in doaze op ‘e fliering stiet it spul al moannen klear. Boartersguod, in âlde printer, boeken en…

lês it hiele gedicht

Hintsjes

Us heit sei: ‘Ik wol in pear hinnen. Dat liket my geweldich ta.’ Us mem fûn ’t plan ek net ûnaardich: dan soene we farske aaikes ha. Se hellen rôlen gaas en planken: in nachthok mei in grutte ren. Getsjoen…

lês it hiele gedicht

Myn mobyl

Ik sit al even op ‘e fyts en ynienen, shit, o nee! Myn mobyl leit noch njonken de beker tee. Dat kaam fansels fan Annyk, dy sms-ste fansels oer Kees-Jan O, wat bin ik stom, myn mobyl fergetten! Ik moat…

lês it hiele gedicht

Drumme

Ik wol sa graach in drumstel ha mei basedrum, bekkens, tromme. It liket my geweldich ta, soe it der oait fan komme? Ik bin pas yn myn elemint mei trommeljen en tikjen. Ik wol graach spylje yn in band, de…

lês it hiele gedicht

De wite haai

In wite haai yn d’ oseaan sei op in dei: it is gjin dwaan sa smoarch wurdt hjir it wetter; ik hâld myn fel mar amper skjin en ek de smaak is fiis en min en net in greintsje better….

lês it hiele gedicht

Fragen

Hoe kin de ierde om ‘e sinne draaie al ieuwen lang en sûnder rêst? Hoe sweeft de moanne om ús hinne of hâldt in grutte hân ús fêst? Hoe kin ’t dat wy net fan ‘e ierde falle? Wa hat…

lês it hiele gedicht

Wurkjende jongere

Ik haw in baan foar heale dagen, ‘k fertsjinje sinten by de bare bult! ‘k Hoech myn hân net langer op te hâlden, stean net mear by ús mem yn ‘e skuld! Ik bin fêste oppas by de buorlju, draai…

lês it hiele gedicht

Op reis

Wy geane, sei ús heit, nei Frankryk mei fakânsje dêr is it altyd sinnich en moai waar, ús mem lei dêr tsjin yn: dêrfoar hast’ gjin garânsje mar heit stie mei de wein al by ’t trotwaar: de stuollen en…

lês it hiele gedicht

Striptease

Wy hawwe nije achterbuorlju no sûnt in wike as acht en dy feroaring op ‘e buert hat my danich yn ‘e macht. Want witste, dy nije buorlju ha in spetter fan in soan en syn keamer leit foar minen oer,…

lês it hiele gedicht

Us kavia

Wy hawwe thús in kavia dy heart der hielendal by, sa’n fleurich piipjend bistje en ’t meast is er fan my. As ik út skoalle kom dan is faak ús mem der net. Se is oan’t wurk, mar ik ha…

lês it hiele gedicht

It kastje

Heit soe foar mem in kastje meitsje, in soartemint fan boupakket. Der siet in boekje by mei plaatsjes, mar heit sei: ‘Nee, dat hoech ik net.’ ‘In efterkant en trije laadsjes, wat plankjes en it doarke foar, in ûnderkant mei…

lês it hiele gedicht

Tom-tomtom

Moatsto hjoed noch erges wêze, giesto gauris op ‘en paad, hast dyn nocht fan áltyd lêze, brûk dan net in wegekaart. Kaarten binne foar de dommen, brûk in tomtom om te gean en fansels ek om te kommen tomtom lit…

lês it hiele gedicht

Wykeinheit

Lang lyn wie ‘k krekt as alle oaren, in heit en mem, in eigen thús. Mar no is dat folslein feroare, en wennet heit net mear by ús. De leafde út, se woenen skiede, it guod ferdield en ik bleau…

lês it hiele gedicht

Filla Gigantica

Wy bin ferhuze. Fan ’t âlde hûs hien’ wy ús nocht. Hoe’t it nije hûs der útsjen soe dat ha wy sels betocht. Heit efter de kompjûter, mei potlead en papier… hy tekene en tekene… hy hie it swit yn…

lês it hiele gedicht

It sportkompleks

Dat geëamel fan ús heit oer myn omhingjen op ‘e bank, de oerkes efter de kompjûter, de kondysje dy’t ik ha… Om fan it geseur ôf te wêzen gean myn broer en ik trije kear wyks nei it sportsintrum ta….

lês it hiele gedicht

Lege holle

Ik wol mysels in lege holle meitsje gjin soargen oer it hûswurk ha net langer fan de wize reitsje fan as ik net slagje, it kin mar sa Ik wol mysels in lege holle meitsje net tinke oer de rûzjes…

lês it hiele gedicht

Kampeare

Justerjûn doe soe it heve: kampeare, sa hiene wy betocht. Wy klommen op ‘e souder en hellen de tinte foar it ljocht. Kampeare yn ‘e eftertún, dat like ús in goed begjin. Dat wy wakker oan ‘e gong. Mar ‘t…

lês it hiele gedicht

Master

Ik ha in nije hobby. Ik doch it eltse dei wer op ‘e nij. Moat der in learaar narre wurde, dan bin ik fan de partij. Propkes sjitte troch de klasse as er efkes net sjocht. Of kaugom plakke op…

lês it hiele gedicht

De ballade fan Jitske

Jitske wenne mei har heit (hy wurke by Steatsboskbehear) Yn in húske by de Deelen. Krij de bûsdoek mar fêst klear. Jitske boarte by de skuorre, Jitske boarte by de feart. Dat mocht bêst, se hie yn Ljouwert jierren lyn…

lês it hiele gedicht

Se is op my…

Jouke sei sakrekt tsjin my dat Nynke tsjin him sei dat Ytsje tsjin har sein hie dágen wie se al op my. Ik bin ek al hiel lang op har. Dat haw ik doe tsjin Jouke sein, dan seit dy…

lês it hiele gedicht

Myn maatsje

Hoe ’t it wêze soe asto der net wiest, soe ik net mear witte. Op de ôfsprutsen tiid, moarnsier, makkest my wekker. Beide, fol enerzjy, begjinne wy de nije dei. Dyn byld ljochtet op, mar ûnwis is myn hân asto…

lês it hiele gedicht

Swimles

Doe’t ik by de sleat siet, seach ik in kikkert hieltyd tsjin de kant oan swimmen. Ik woe him in hân jaan, of, as er dat doarde, de mouwe opstrûpe en fan myn earm in loopplank meitsje om derút te…

lês it hiele gedicht

Broers

Broers… ik begryp der faak gjin jota fan! Nim no ús Tseard, dizze wike 16 wurden. No… as ik 16 waard, wist ik it wol! Dan woe ik in stoere brommer ha en in ‘coole’ learen jas. Mei in famke…

lês it hiele gedicht

Tolve keamers

‘k Bou in hûs mei tolve keamers, foar de fun en it gemak. Mei in swimbad en in glydbaan en in fuotbalfjild op ’t dak. Mei in keamer om te sliepen yn in himelheech grut bêd. Mei in keamer om…

lês it hiele gedicht

it ballontsje

der dûnset in ballontsje troch de strjitte, flinterlicht in toutsje oan syn kontsje en in laits op it gesicht. hy hat in protte wille, rollebollet oer ’t trotwaar. de wyn kin him wol tille it is lekker simmerwaar. hy faget…

lês it hiele gedicht

Oars

Ik bin net krekt as alle oaren. Ropt ien : ‘Foarút’, dan tink ik: ‘Ho’. Ik sjoch yn griis wol hûndert kleuren, en wol net moarn, mar hjoed en no. Ik reagearje soms wat nuver, op feestjes sjit ik samar…

lês it hiele gedicht

Oare moarn

‘k Kin myn keammerke oprêde, of ik poets myn fyts in kear. ‘k Soe in haadstik lêze kinne, mar ik bin net yn de sfear. No alfêst de jirpels skile, dan kin mem aanst rêstich oan. ‘k Sit my dochs…

lês it hiele gedicht

Benaud

Ik wenje yn de kast dy’t op dyn keamer stiet. En ik kom earst ta libben as jûns it ljocht útgiet. Dan stean ik yn it kier en blaas nei it gerdyn. Meitsje ik in lûdsje, hâldsto dyn azem yn….

lês it hiele gedicht

Fet cool sterk

‘k Wie sa graach as omke Jan, ek sa’n fet cool sterke man. Hy tilt sa mar allee hop, mei ien hân in hynder op. ‘Sa mar klear,’ sei omke my, ‘twa kear deis in panne brij, en dit dûnske…

lês it hiele gedicht

Sprútses

Oeren sit ik al oan tafel, mei seis sprútsjes op myn board. Ik wol se dêr graach lizze litte, mar ús mem seit: ‘Ite! ’t Moat!’ Seis fan dy fize, griene knikkerts, lizze dêr, sa foar myn snút. It liket…

lês it hiele gedicht

Just for kicks

As nimmen sjocht wat Minne docht fytst er by tsjuster sûnder ljocht hoewol’t syn lampe it wol die. As nimmen sjocht mist er de kick omdat der krekt gjin plysje wie. As nimmen sjocht wat Minne docht dan rydt er…

lês it hiele gedicht

Myn wrâld

Ik wit in hiel moai paadsje ik kin it fine oaren net it ropt allinne my kom, seit it, kom hjir achter leit in lange leane dêr’t rigen beammen dreame, dreame… Ik krûp it paadsje del de wrâld út troch…

lês it hiele gedicht

Us mem en ik

Us mem wol graach freondinnen wêze, se docht as bin we och sa dik. Se moat sa noadich ek myn boeken lêze, mei in knypeach, sa fan, ‘do en ik’. En altyd myn cd’s ôfdraaie, want dy fynt se ‘echt…

lês it hiele gedicht

Nije auto

Ús heit hat in nije auto. En grutsk dat hy dêr op is: ‘Hy kin wol 250, ja wier, wat ik jim sis.’ Kompleet mei Bluetooth en Tom Tom rydt er sa faak as er kin de buorren troch, sa…

lês it hiele gedicht

Dy stomme triennen

As sy wol nei it feestje mei. En ikke, ikke net! As hy wol lang opbliuwe mei, en ik moat al op bêd. As ik net goed yn jumping bin, of as ik beppe mis, gjin trampoline krije kin, de…

lês it hiele gedicht

Tattoo

Ik bin as teen-ager net min: ik ha ferkearing, mei Jan-Geart, ik praat Ingelsk en ik smook en rin mei de nâle bleat… Sa gean ‘k mei Iris nei de ‘dancing’ of út en troch ris nei de ‘Zoo’. Juster…

lês it hiele gedicht

Rotsjoernaal

Myn broer is o sa sterk kin fjochtsje as in tiger hy nimt it foar my op as wie ’t in echte kriger Myn broer hat in freondinne mei kûltsjes yn ‘e wangen dy binne, seit er sels om tútsjes…

lês it hiele gedicht

Fytse

Wat in drokte hjoed yn Boalsert, it is twadde Pinksterdei. Fytse lâns de alve stêden. Geart en Gjalt dy dogge mei. En dat dogg’ se op in tandem, eefkes liend fan omke Sjoerd. Hoech je net sa hurd te traapjen,…

lês it hiele gedicht

Skake

Ale-Jan is net sa’n sporter. Hy sit leaver op ‘e stoel. Hat in hekel oan bewegen. Inkeld skaken fynt er cool. Wurch dat wol er eins net wurde. “Sporte, dat is neat foar my. Ik bin leaver in pear oerkes…

lês it hiele gedicht

Foardracht

Hannen by ’t liif lâns Goed de seal yn sjen Oe, dêr sit de sjuery Wat wie ek wer de earste sin? Ik graaf gau yn myn ûnthâld Mar fyn allinne in grut swart gat Mem knikt, sa fan “Begjin…

lês it hiele gedicht