A: learlingen ût de earste klasse tmbû B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Freonen

In kreaze freon dêr kinst mei pronkje.Nee, dat liket net sa min.In leave freon kinst alles freegje,do krijst by him altyd dyn sin.   In

lês it hiele gedicht

Kontakt

Yn ‘e tún fan ‘e buorlju boartet it bern helpleas rôlet de bal fan syn foet wylst op ‘e dyk lilk in autodoar tichtslacht in

lês it hiele gedicht

Laitsje

Wy ha wol in núv’re sykte,Myn freondinne, sy en ik.Wy kinn’ wol in oere laitsjeen dêrnei krije wy de hik.   No, dêr moatt’ wy

lês it hiele gedicht