A: learlingen ût de earste klasse tmbû B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Mist

Ik ha dy mistsa leaflik bistdatst my as in dize yn de holle sitten giestlicht en swier skimerje kinstdat meist sels kieze     Do

lês it hiele gedicht

Thriller

’t Is earsteklas resjerzjewurkdit sykjen nei de dieder.Dat spoar fan bloed op jas en jurk,is dat fan de ferrieder?     ’t Boek nimt my

lês it hiele gedicht

Unyk

Hoi, ik haw in fraachIk bin al lang op sykBin’ alle minsken oarsof bin’ der guon gelyk?     Yn elts lân op ‘e wrâldsjoch

lês it hiele gedicht

Stadich

De wyn bealget Yn de beammen Sweltsjes tûtsje It wetter De sinne riist Moanne en stjerren ferblikke Stadich, ien foar ien Alles is stil In

lês it hiele gedicht

Wû Wei 

Us omke hat yn Sjina wenne,                 dêr hat er hiel wat leard.  Hy hat dêr by de mûntsen  ek jierren mediteard.      Hy fertelde

lês it hiele gedicht

Blog

Us mem dy blogt. Se blogt en blogt omraak. Om’t se sels neat belibbet, binne wy de sjaak!     Switplakken, ekseem, in sjenante falpartij.

lês it hiele gedicht

Langstme

Giest meide sânreed lânsde beide brechjes oer? Hielstil nonet prate, hark, hearsto denatoer? De wylp en skrieshja roppe it út!Ek ljippen dogge mei!De poep midsswanneblomen

lês it hiele gedicht

Dit lân

Dit lân, ik haw it heardit gûlen fan de noardewyn,it skuorren fan it iis,bekende stimmen yn de nacht. Dit lân, ik haw it sjoenit wylde

lês it hiele gedicht

Trou

Hy hat in famke te hôf brocht,Al jierren, jierren lyn;Dat grêf by dy grize tsjerkeLeit it lok fan syn libben yn. Dy faam wie ’t

lês it hiele gedicht

Soms

Soms wurde saken sa ûnwichtichen stiet de wrâld op syn kopSoms is yn wurden net te fetsjenhoe’t it no eins fierder moat Soms glûpt alles

lês it hiele gedicht

Roan

Tûzen minsken ofmiskien wol mearstean op it plein lokkich nijjierlústerje guon ynoarmins-ear stil wurdt itgjin ferweechgjin lûden mear foet foar foet trochstrjitten syn fotostop sinleas

lês it hiele gedicht

kastanjebeam

de eagen fan ’e beamsjogge oer it glêde lekkende woartels toarstgjenei foarjier en simmer tsjokke tûken tilleloatsjes dy’t útsprutesêft giel opljochtsjeoer boartsjende bern drage blêden

lês it hiele gedicht

Swimles

Doe’t ik by de sleat siet,seach ik in kikkert hieltydtsjin de kant oan swimmen. Ik woe him in hân jaan,of, as er dat doarde,de mouwe

lês it hiele gedicht

Bang

Soms bin ik wolris bang datnei in lange nacht hjir allesoars is foar de grap, allinnichik dan net mear snap watoaren wol begripe. Dat stiennen

lês it hiele gedicht

Ready, steady, go!

Ready, steady, go!Ik lykje wol in pro;treppen del is level ien,dat ’s yn twa sekondendien.Merakels…gjin obstakels!Mar no wurdt it dreech…Lokkich! Keuken leech,kuolkast iepen: Yes!Grutte kolafles!Punten:

lês it hiele gedicht

Healstôk

Hjoed wapperje de flaggenbanieren dûnsje yn ’e wynDe âldsten út ’e strjitte trienjeal is it ek in minskelibben lyn Sy ferhelje fan wite bôle en

lês it hiele gedicht

Made yn Bangladesj

Under golfplatedakkenyn stoffige romtenrattelje naaimasinen krom de rêchdrûch de mûlemei seare fingers faget sy it switfan har jong gesichtmei âldske eagen de priis betelle trochhar

lês it hiele gedicht

Tichterby

Hy sit er!No rêstich bliuwe.Krekt dwaan as docht it dy neat.Do bist cool. In stapke tichterby.Triljende hannen.Gau yn ’e bûse.Meitsje se ta fûsten. Twa stapkes

lês it hiele gedicht

Oeral sjipsop op

Op ’e klinkOp ’e klokOp ’e kopWrâld ûndersteboppeStean hjir yn ’e gloppeNeat út te jaanBrexit sipelet trochDe tiid hâldt gjin skoftMar gjin noedWant oeral kin

lês it hiele gedicht

Skake

Ale-Jan is net sa’n sporter.Hy sit leaver op ’e stoel.Hat in hekel oan bewegen.Inkeld skaken fynt er cool. Wurch dat wol er eins net wurde.“Sporte,

lês it hiele gedicht

Swetser

Juster fregen se op skoalle,wat ik letter wurde woe.‘t Wie in soartemint fan test dusalles mocht en alles koe. ‘k Moast fansels wol even tinke,mar

lês it hiele gedicht

Bygeloof

Trettjin is it ûngelok,ho, in swarte kat!Net ûnder dy ljedder troch,oars dan bart der wat! Sân dat is in moai getal,hoefizers op ’t stek.Diggels bringe

lês it hiele gedicht

Twa Heiten

Myn heiten setten my by skoalle ôf.Guon út myn klasse stiene der by.Brechtje, Lars en Jelle gniisdenen rôpen doe nei my: ‘Wiene se soms yn

lês it hiele gedicht

Ekotoer

Us heit wol duorsumens omearmje.Dus, sinnepanielen op it dak.Ek wol er de natoer beskermjemei minder ôffal yn de bak. Yn d’ auto wol er net

lês it hiele gedicht

Rein

Waait it? Falt der in drip rein?Dan moat ik myn reinpak oan.Mem is seker fan har saak.Sa’n pak is ommers hiel gewoan.   ‘Nee mem,

lês it hiele gedicht

foar altyd

dizze wei bringt my dêr’t wy wiene dochs nea wer wêze sille bylden dy’t foar ’t geasteseach ferskine minge har mei toarnbeiblom en simmer  

lês it hiele gedicht

it hôf

soene de deaden op it hôf, ûnder brike stiennen tusken de keale wylgen harkje kinne nei ús stimmen?   soene se skrikke fan de ferwiten

lês it hiele gedicht

Beam

de beam stiet bryk yn ‘e westewyn stoer yn ‘e bocht bewarret hy in geheim hy wit mear as in oar en hâldt him stil

lês it hiele gedicht

gazelle

klompfol geitesokkefuotten waarm yn kanvfas fytstas stutsen wilens heitebûsehannen traapje Leechlânswei bylâns   gazelle sjongt it heechste lied   klompfol geitesokkefuotten dûnsje útlitten laam by

lês it hiele gedicht

Yn swier waar

Beselskippe troch skeane streken slachrein boazet hjerst oan ta winter troch neakene beamkrunen daveret treinlûd it bluisterich waar jout ûnrêst yn ‘t liif de tinzen

lês it hiele gedicht

Shalom

(Op it Joadske hôf)   As jonge beam seach ik se kommenstille froulju yn ’t swartstrak, mei sêft rûzende rokkenen houterich, mannen mei huoddenIk wie

lês it hiele gedicht

Ald strider

Oan it plusen kleed, alhiel fersliten, sit pake boppe syn klykje ryskipkerry. In inkelde lepfol hellet triljend de mûle, it measte rûgele der earder al

lês it hiele gedicht

Superhero

Op it plein ha wy ’t altyd oerde superhero’s fan DCMei myn freonen doch ik stoerimitearje ’k Superman en ThorMar eins ruilje ik se mei

lês it hiele gedicht

Oerspand

Us master is oerspand. Teminsten, dat fine wy. Dêrom hâlde wy mei de hiele klasse in ‘oerspand wêze’ listje by.   Gappet master in kear

lês it hiele gedicht

Bang

As ik jûns allinnich thús bin dan wurd ik wolris bang dat in dief hjir komme kin ik stek dan grutte kearsen oan dy baarne

lês it hiele gedicht

De fiver

Fan ’t maitiid op in sneontemoarn, ’t wie noch mar amper ljocht, doe hat in frachtwein by ús thús in minykraantsje brocht.   In fiver

lês it hiele gedicht

Noed

Ik moffelje myn hânnen djip yn de bûsen fan myn jas. Hy hoecht net te witten…… Hy hoecht net te sjen dat ik….   Hy

lês it hiele gedicht

Simmer!

snoei de tûken by it tredde eachblaas de bûnte blêden op in bultlit it ljocht wer streame oantit oan ‘e woartels rikten bou de klyster

lês it hiele gedicht

Skriuwblok

ik socht strofen yn strjittenen yn stegensammele sinnen by de singelfandele frazen yn ‘e frjemdteen faker noch ticht by hûsplôke hjir en dêr wat wurdenút

lês it hiele gedicht

Neven

Alle libben hat in sinoan ‘e ein en by ’t begjin.Sels al hat men op in jûnin neefke op ‘e keamer fûn,dat jin nitelet en

lês it hiele gedicht

Siik

Ik bin noait siik.En dat fyn ik mar neat.Nea in lyts grypke of snipferkâlden.Nea yt ik ris wat ferkeards.   Myn suske is sa faak

lês it hiele gedicht

Libbens

Ik leau yn mear libbens.Dêrfan bin ik wis.Yn in foarich libben,wie ik in liuw, wat ik jim sis.   Slûpend troch it oerwâld.In stap, noch

lês it hiele gedicht

Biology

Twa kear yn ‘e wike is it raak.Dan hawwe wy les fan De Vries.Biology, ik griis derfan.Dy lessen fyn ik dochs sa ôfgryslik fiis.  

lês it hiele gedicht

Juffer Goedekoop

soms wurd ik wekker nachts’t is juffer Goedekoopmei har griis fûgelkopkeop in swartblomme hobbesekneist myn bêdse seitit is net bardgjin gas gjin fjoerse streaket mei

lês it hiele gedicht

Langstme

Dêr’t ús pake en beppe altyd wenne hadêrnei haw ik langstme oan ‘e ein fan ’t libben ta   Giest meide sânreed lânsde beide brechjes

lês it hiele gedicht

Swimme

Marchje appte Bouke.Bouke appte Sjoerd.En doe krige ik it berjochtsje ûnder eagen.Ik fielde my fuort beroerd.   Eangstich seach ik de klasse troch.Please stjoer Froukje

lês it hiele gedicht

Fytse

Ik moat altyd nei skoalle fytse.Twa oeren op in dei. Bah!Us heit en mem dogge oft it neat is.Se sizze: ‘Och dat falt allegearre wol

lês it hiele gedicht

Freonen

In kreaze freon dêr kinst mei pronkje.Nee, dat liket net sa min.In leave freon kinst alles freegje,do krijst by him altyd dyn sin.   In

lês it hiele gedicht

Proefrit

Us beppe makke in proefritop in fyts mei batterij.Der wie in aksje en se tocht:‘Dat is wol wat foar my.’   Se woe de alderdjoerste,want

lês it hiele gedicht

Kampioen

Ik stie fannacht op ‘e PCen keatste sis mar izersterk.By d’ opslach sloech ik sels foar bêst,wie efterynse yn it perk.     ‘Kom mar

lês it hiele gedicht

Pûkels

Marijke hat in pûkel,in pûkel op it kin.Se sjocht it yn ‘e spegelen krijt in freeslik sin.Se wol net iens nei skoalle.Dêr laitsje se har

lês it hiele gedicht

In hûs

In hûs in pleisteroer de skrammendy’t skrineûnderweis.   In hûs in wrâld omte boartsjente sykjenen soms te finen.   In hûs sa faakin finzenisin doelwytin

lês it hiele gedicht

Nachtkeamer

Ljocht en libben is nearne.Mei in tsjuster each loert de keamer.Stuollen swije, houten ribben hâldede siken yn en wachtsje. Se wolle fanit plak en dûnsje

lês it hiele gedicht

Winterfrou

Strak falt de stilte as in strutsen lekkenstiselwyt oer alle lûd en libben hinne.Hjoed hat de winterfrou it bêd ferskjinneen mins en bist bewuolle yn

lês it hiele gedicht

Man yn ‘e metro

ûndergrûnsk yn in metropoaljaget in wjirm troch tsjustere hoalenit liif fol figueren fan ‘e perronnenûnderweis oeral hinne as wer werom   it skriele neonljocht falt

lês it hiele gedicht

Cruijff

By syn ferstjerren,24 maart 2016 Cruijff is dea.Dat kin net.Hy sit yn myn lea.   As ik de bylden weromsjochfiel ik syn frêle machtkommen yn

lês it hiele gedicht

Fampier

hearste hoe’t de lamkes skriemeyn it tsjuster fan it hokhearste hoe’t de krieën krassede meldijen fan har lot   sjochste hoe’t de iken swierelokjend, slomjend

lês it hiele gedicht

Sin oan

Sin oan lekker op fakânsje, reizgje yn it bûtenlân. Sin oan oare minsken moetsje, sin oan sinne, bergen, strân. Sin oan nije aventoeren, sin oan

lês it hiele gedicht

Siik

Ik kin werklik hast net prate, ik haw sa’n seare kiel. Al dagen lis ik hjir op bêd, net ien snapt wat ik fiel. Mem

lês it hiele gedicht

Flecht

It lân ûntflechtsje op wyld aventoer? Wat dochsto asto net mear feilich bist, do nimst dyn leafste mei, dyn bern. Do witst dyn eigen hûs

lês it hiele gedicht

Eilân

En yn de skulpen kin ‘k de see noch hearre. It rûzen fan de weagen op it strân. De blauwe loft tsjin grien-griis achterlân. De

lês it hiele gedicht

Skûlplak

Der stiet in famke by de bushalte. Ferdreaun, flechtling, allinne. Wêr komt sy wei? Wêr giet sy hinne? Wêr wie sy lokkich? Wêr fielde sy

lês it hiele gedicht

útsjoch

knoppen yn beammen laitsje har temjitte in ein fljocht op titelroazen bloeie goudgiel tulpen yn oranjeread sjonge fan it iere foarjier ûnder it reiden himeldak

lês it hiele gedicht

It hynder

Doe’t de earste nachtfroast kaam en âlde blêden nei ûnd’ren toarken út it wurge hout, de gerzen glâns ferlearen, kleur oannamen fan de iere wintermoarn,

lês it hiele gedicht

Geskink

Somtiden, mar eins hiel faak winskje ik sipressen op it sigerige bolwurk, in katedraal mei gouden ljocht en strakblauwe loften boppe âlde platanen. Mar earder

lês it hiele gedicht

Treast

Lit harren harren hynders,nimmen nimt ús de swannen ôf.It boechbyld op ús hûssil nea yn ierde smoare.   Lit harren harren hearskjen,nimmen nimt ús de

lês it hiele gedicht

Besite

Krije wy besite, Dan sjoch ik dêr as in berch tsjinoan. Want wat ik ek besykje, nea dogge ús heit en mem gewoan. Mem docht

lês it hiele gedicht

Ingels

Us mem seit: ‘Der binne ingels.’ Echt wier, en se leaut it ek. ‘Ingels liede dy troch ’t libben.’ Mem, tink ik, praat net sa

lês it hiele gedicht

It famke

Sy is it flinterflugge famke, dat lykasstreamend wetter oer de diken draaft.Har fuotten meitsje weachjes yn it sân.Blau mei sulvertriedden is har spikerjas,ljocht as farske

lês it hiele gedicht

Flecht

In plestikpûde mei wat klean en sa, doe binne wy begûn te rinnen. Der waard net folle sein, de spanning rûn mei op en like

lês it hiele gedicht

Kontakt

Yn ‘e tún fan ‘e buorlju boartet it bern helpleas rôlet de bal fan syn foet wylst op ‘e dyk lilk in autodoar tichtslacht in

lês it hiele gedicht

Bouwe

Alle moarnen om sân oere stean ik lang ûnder de dûs lit it wetter oer myn wangen rinne yn gedachten bin ik fier fan hûs

lês it hiele gedicht

Chip

Ik woe dat ik in chip hie Sa ’n kraaltsje achter it ear fan hûnderttûzen gigabite en miskien noch wol mear. By toetsen en tentamens

lês it hiele gedicht

Dy dei

Do hâldst it libben fêst dyn tiid is, tinksto, noch net om lêsto in frjemde taal yn al dy grimels op ’t plafond stiet dêr

lês it hiele gedicht

De stien

yn stille tochten tsjin sinleas geweld hat er by fakkelljochten tûzenen minsken teld hy sjocht se rinnen ken de eangsten wit fan harren ûnmacht yn

lês it hiele gedicht

hintsje

gjin foksen dy’t har snipten op ‘e stôk net in wezeling dy’t har fleach nei de strôt mar it libben sels en wy dy’t wachten

lês it hiele gedicht

Ut iten

Mem skoarde ’n nije opdracht by in hiele grutte klant. En dêrom ieten wy lêst’ yn in stjerrerestaurant. Ik hie der bêst wol sin oan,

lês it hiele gedicht

Bril

Ik moat in bril. Ik kom der net mear ûnderút. Ik kin roppe en raze mar mem bliuwt by har beslút. ‘Mei ik dan teminsten

lês it hiele gedicht

foto’s

‘ien piltsje hindert neat’, seit hy ‘kom, drink der mar wat by’ sy sweeft as in fearke op ‘e wyn boartet yn de sânbak lykas

lês it hiele gedicht

Beppe

Juster yn ‘e iere moarn, ik wie noch net fan ’t bêd. Ynienen gie de tillefoan en ús mem dy gûlde sêft. Myn beppe wie

lês it hiele gedicht

Fersiere

Heit rydt stadich oer de oprit, nee, de klep koe lang net ticht. Mem komt fleurich fan ‘e fliering: goudfersielsel, o sa sjyk! Heit dy

lês it hiele gedicht

Ferlegen

Ik miende wier dat ik ferlegen jierren lyn al fuortdien hie. Kreas opteard yn in doaze yn myn kleankast set. Winterskuon der boppe op en

lês it hiele gedicht

Thús

Ik sit wer oan see. It is leech wetter. Skjipperstront plakt oan myn broek. Yn ‘e fierte lizze de pakes en beppes op it tsjerkhôf.

lês it hiele gedicht

Poes

Hat jim kat in wyt puntsje oan it eintsje fan syn sturt, frege buorman. Hy lake net. It wie in gleone simmerdei, ik fielde hoe’t

lês it hiele gedicht

Laitsje

Wy ha wol in núv’re sykte,Myn freondinne, sy en ik.Wy kinn’ wol in oere laitsjeen dêrnei krije wy de hik.   No, dêr moatt’ wy

lês it hiele gedicht

de popelier

sa rizich stie er dêr de âlde beam bewoartele yn de grûn in bytsje skean de rêch ôfkeard tsjin ‘e westewyn skodholjend wachtsjend op sinneskyn

lês it hiele gedicht

Bang

Soms bin ik wolris bang dat nei in lange nacht hjir alles oars is foar de grap, allinnich ik dan net mear snap wat oaren

lês it hiele gedicht

Radyskes

We brochten radyskes bij ús heit en mem. Earste radyskes út ‘e kas. Se bearden der wakker fan. Op it teemeubel stie in kaart fan

lês it hiele gedicht

Swarte kofje

Der is in wrâld neist ús wrâld de earste wrâld Yn dy wrâld leit in lân grôtfol kofjekopjes kofjekannen kofjefilters seefkes ljochtsjes In grôtfol lân

lês it hiele gedicht

Tour de Frise

L’Aubisque, Le Galibier. Jawis. Mar dy’t myn berchetappe op ‘e seedyk fan Harns nei Surch, mei bolderige wyn en pûsters as in orkaan, ferlytset ta

lês it hiele gedicht

Talint

Fjouwer wie ik, doe koe ‘k fytse.‘k Hie myn nocht fan it gerin.Fleurich fleach ik oer de stoepe.‘Sjoch ris memmy wat ik kin?’   Doe

lês it hiele gedicht

mei mem allinne

heitik wolmei dyte fiskjenmoatst myn nije fuotbal sjen   heitdo moatstmei my healwiizjeen my learehoe’t ik mynfytsbân plakke kin   heitwolst mei mynei de merkeen

lês it hiele gedicht

Begraffenis

Wy heukerje dekraach omheechen rinne stapke foar stapkeyn in lange slingerachter de kiste.Ik mei de blommen drage.   ’t Is droech wurdenom my hinne,sakrekt spielden

lês it hiele gedicht

Brân

It baarnt yn ‘e fierte wy kinne net helpe wy sjogge hoe’t pleatsen platlizze en minsken gûle Wy hâlde ús muorren wiet hoopje dat de

lês it hiele gedicht

ree

winter op ‘e Sweach it iis dat kreaket yn ‘e sleatten makket dea en libben relatyf op ‘e hoeke by it fytspaad njonken it âld

lês it hiele gedicht

Bargelibben?

‘k Waard berne yn in mesterijmei withoefolle oare biggen.It ljocht wie keunst, it foer wie keunst.Natuer? Dy joech ús stank en miggen.   In wrâld

lês it hiele gedicht

Landrover

Hikspeallen skampjend jei ik oer Mûntsjeleane – swarte ekers, dêr’t seefûgels boppe fleane yn in djip trekkerspoar troch de nije gebieten. Itselde ljocht. Deselde sâlte,

lês it hiele gedicht

Frij

Freonlik de heuvels by Vaison la Romaine, net heger as by ús de dyk, en op it kastiel, as yn ús eigen keninkryk, in ljocht

lês it hiele gedicht

Sportyf

‘k Mei hiel graach yn ’t swimbad lizzeen ik swim ek bêst wol hurd.Mar sa’n startblok en dan dûke?Kram’le nee, dan bin ‘k sa’n tut.

lês it hiele gedicht

Ballet

De minsken freegje my sa faak: ‘Wat soesto letter wurde wolle?’ Dan helje ik stoer myn skouders op en sis: ‘Wit ik folle.’ ‘Do kinst

lês it hiele gedicht

De stjerren

Hast wolris nei de stjerren sjoen,soesto se telle kinne?Moatst mar ris riede op in jûnhoefolle it der binne.   Hast wolris neitocht hoe’t it sit,sa’n

lês it hiele gedicht

Dit lân

Dit lân, ik haw it heardit gûlen fan de noardewyn,it skuorren fan it iis,bekende stimmen yn de nacht.   Dit lân, ik haw it sjoenit

lês it hiele gedicht

It hûs

Der lei oer d ‘âlde stêd in bleke skyn de deis doe’t hja weromkaam út it easten mar nimmen wachte dêr om har te treasten

lês it hiele gedicht

Heit

Ik hear de minsken wol praten. Ik sjoch de minsken wol sjen. Se rabje oer út heit en se rabje oer ús mem. Minsken fregen

lês it hiele gedicht

Pake

Yn ‘e kûveuze fan ‘e tiid, as in gladiator yn ‘e aow, fjochtet pake tsjin ‘e ynfaazje fan ‘e eksoaten. Mei broeikaskobben op ‘e siele

lês it hiele gedicht

Oergong

Shakira sjongt foar my de pine, by donkerread behang en sigaret. Hjir boppe leit myn rêchsek klear om foar altyd fuort te gean. De Barbie

lês it hiele gedicht

Dit hûs

komme mûzefergifpantsjes út ‘e hoalen, mei lêste keutels skiten of earste fan in nije pleach fiert houtwjirm heechtijdagen sloop in âlde muorre graaf de dampe

lês it hiele gedicht

Moetsjen

Wie it dyn mûle dy’t it die? Dyn laits? Begear fan fonkeltosken yn dat noegjend libbensread, gebeart fan langstme en geniet, de tsjoen dy’t dyn

lês it hiele gedicht

Brandy Cove

Tusken de griene kliffen, dêr’t de hege see De oester fan ‘e woeste kust útslikket, Smite derten bern wite stiennen yn it Blauwe wetter, rynsk,

lês it hiele gedicht

Drumme

Ik wol sa graach in drumstel ha mei basedrum, bekkens, tromme. It liket my geweldich ta, soe it der oait fan komme? Ik bin pas

lês it hiele gedicht

Fragen

Hoe kin de ierde om ‘e sinne draaie al ieuwen lang en sûnder rêst? Hoe sweeft de moanne om ús hinne of hâldt in grutte

lês it hiele gedicht

Op reis

Wy geane, sei ús heit, nei Frankryk mei fakânsje dêr is it altyd sinnich en moai waar, ús mem lei dêr tsjin yn: dêrfoar hast’

lês it hiele gedicht

It kastje

Heit soe foar mem in kastje meitsje, in soartemint fan boupakket. Der siet in boekje by mei plaatsjes, mar heit sei: ‘Nee, dat hoech ik

lês it hiele gedicht

Tom-tomtom

Moatsto hjoed noch erges wêze, giesto gauris op ‘en paad, hast dyn nocht fan áltyd lêze, brûk dan net in wegekaart. Kaarten binne foar de

lês it hiele gedicht

Kampeare

Justerjûn doe soe it heve: kampeare, sa hiene wy betocht. Wy klommen op ‘e souder en hellen de tinte foar it ljocht. Kampeare yn ‘e

lês it hiele gedicht

The secret

Okkerdeis lies ik yn in boekje, dat fûn ik machtich ynt’ressant: ‘alles watst wolst, kinst berikke’. Sa’n fynst, dat is fansels briljant. Ik ha ’t

lês it hiele gedicht

Bitterswiet

bitterswiet bitterswiet priuwt dit lytse leafdeliet sil dyn ear ’t wol ienris heine as de fine drippen ’t reine reine litte oan dyn blinen silst

lês it hiele gedicht

Benaud

Ik wenje yn de kastdy’t op dyn keamer stiet.En ik kom earst ta libbenas jûns it ljocht útgiet.   Dan stean ik yn it kieren

lês it hiele gedicht

Oars

Ik bin net krekt as alle oaren. Ropt ien : ‘Foarút’, dan tink ik: ‘Ho’. Ik sjoch yn griis wol hûndert kleuren, en wol net

lês it hiele gedicht

Swimles

Doe’t ik by de sleat siet,seach ik in kikkert hieltydtsjin de kant oan swimmen.   Ik woe him in hân jaan,of, as er dat doarde,de

lês it hiele gedicht

Kreas te plak

Njoggen smaken cola en wol santjin soarten chips sûkelade, soda, kaugomkes yn trochdrukstrips sûker, fris en ranja, it moat allegear te plak, twa kear yn

lês it hiele gedicht

De busfyts

‘Shit!’ Fergees taast Hilda yn har bûse. ‘Dêr hie’k him dochs, safier ’t ik wyt… Dy ferhipte fytskaai ek, ik bin dat rotding wer ris

lês it hiele gedicht

Nachtrit

In stille nacht. It lampeljocht bleek en kâld strykt ûnmeilydsum lâns in hûs, in beam en in âlde pleats mei dingen net te neamen, sa

lês it hiele gedicht

Libellen

neisimmerske ljochtspegelingen libellen kruse myn paad kleurich as yn sudliker streken op ‘e rûge tafel ûnder eachweid jout de luchtige siel har del boade fan

lês it hiele gedicht

De reis

Giesto op reis? Dan giest om wat te finen: in faach besef faaks earst, mar geandewei begjint it garjen. Meastal lytse dingen: in ûnbekende beam,

lês it hiele gedicht

Skake

Ale-Jan is net sa’n sporter.Hy sit leaver op ‘e stoel.Hat in hekel oan bewegen.Inkeld skaken fynt er cool.   Wurch dat wol er eins net

lês it hiele gedicht

Tattoo

Ik bin as teen-ager net min: ik ha ferkearing, mei Jan-Geart, ik praat Ingelsk en ik smook en rin mei de nâle bleat… Sa gean

lês it hiele gedicht

Fytse

Wat in drokte hjoed yn Boalsert, it is twadde Pinksterdei. Fytse lâns de alve stêden. Geart en Gjalt dy dogge mei. En dat dogg’ se

lês it hiele gedicht

Myn broer

myn broer en ik sa stoer by’t beltsjedrukken hofkesjongen en ’t pleagjen fan ús mem ik en myn broer breinroer mei heit op ‘e bromfyts

lês it hiele gedicht

slangen

foar de tinzen dy’t nachts by my krûpe soe ik de doarren slute wolle want op’e grins fan sliepen slûpe slangen troch kieren en sisterje

lês it hiele gedicht

Lyts

famke giet dwyl fan ’t wikseljend ljocht de dyk del, draaft yn ‘e sinne om de grutte hannen fan it skaad foar te bliuwen, oant

lês it hiele gedicht

Fûgel

Hoe’t ik siferje, ienris, twaris, ik kom altyd op itselde slútstik, der bliuwt gjin duit mear om te fertarren. It feest is dien, de wyn

lês it hiele gedicht

Lânskip

Doopje dyn pinsiel yn wetter en begjin mei it blau, it sulverblau fan de see dat de sinne heint, mar likegoed donker en driigjend wurde

lês it hiele gedicht

seedyk

mangele tusken elemintêre rivalen heechskouderet de dyk, yn duorjend omtinken ferslingere oan kearen en hâlden. see driuwt sâlt yn stiennen pûsten. fan minsken opsmiten basalten

lês it hiele gedicht