A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium
learlingen ût de klasse 2 en 3
klasse 4 mbû / hbû

Alle dagen mar net hjoed

troch: Ytsje Hettinga

Alle dagen rint er mei de hûn

by ús foar de finsters del

 

nee, dat sis ik net goed

hy rint op ‘e dyk en ik

sjoch him troch it rút fan

it kajút dêr’t ik oan myn buro

sit te húswurk meitsjen

 

hy hat in griene jas oan

alle kearen wer deselde

en in blauwe broek

nea wat oars

 

lange grize hieren

stekke him ûnder

de mutse wei

 

earder luts de man de hûn

sûnt in pear moanne lûkt

de hûn de man

 

de lêste wike liket de earm

fan de man alle dagen

langer te wurden

 

juster tocht ik moarn

stek ik de hân nei him op…