A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

FeRstival 2018, de 76e edysje!

Yes! Wat moai! Do bist op syk nei ynformaasje oer FeRstival 2018. Wolkom op ‘e webside fan FeRstival! Dit jier fiere wy de 76e edysje fan de grutste foardrachtkriich fan ús provinsje. Miskien is it de earste kear datst mei dochst, of miskien hast al faker meidien. Dochs is it miskien handich om de wichtichste ynformaasje noch efkes troch te nimmen.

hintsje

gjin foksen dy’t har snipten op ‘e stôk net in wezeling dy’t har fleach nei de strôt mar it libben sels en wy dy’t wachten op in wûnder domwei wachten op ‘e tsjeaf yn ‘e nacht op it strie ûnder…

lês it hiele gedicht

Radyskes

We brochten radyskes bij ús heit en mem. Earste radyskes út ‘e kas. Se bearden der wakker fan. Op it teemeubel stie in kaart fan kunde, dy’t ’50 jier’, sei heit, ‘nee, 55 jier,’ sei mem, troud wienen. Se helle…

lês it hiele gedicht

En wa bisto?

Hast’ dat ek wol ris? Do stiest foar de spegel, se sjocht dy oan, freegjend ‘En wa bisto?’ Is sy deselde as my, of bin ik deselde as har? Ik sjoch har oan, ynkringend ‘En wa bisto?’ Bin ik dejinge…

lês it hiele gedicht

Bouwe

Alle moarnen om sân oere stean ik lang ûnder de dûs lit it wetter oer myn wangen rinne yn gedachten bin ik fier fan hûs ‘k Dream dan fan de gekste dingen ‘k tink dat ik yn Spanje bin of…

lês it hiele gedicht

Swimles

Doe’t ik by de sleat siet, seach ik in kikkert hieltyd tsjin de kant oan swimmen. Ik woe him in hân jaan, of, as er dat doarde, de mouwe opstrûpe en fan myn earm in loopplank meitsje om derút te…

lês it hiele gedicht

Langstme

Dêr’t ús pake en beppe altyd wenne ha dêrnei haw ik langstme oan ‘e ein fan ‘t libben ta Giest mei de sânreed lâns de beide brechjes oer? Hiel stil no net prate hark, hearsto de natoer? De wylp en…

lês it hiele gedicht