A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

De treasteleaze rein

Ik bin de simmer kwyt, wêr is er keard? Ynienen wie er samar oan ‘e ein, wylst wy tegearre alle dagen seagen hoe’t sinnestrielen spatten út ‘e feart. No slacht tsjin ‘t rút de treasteleaze rein. De simmer hie ús…

lês it hiele gedicht

De reiden

In pûstige súdwester mei sa no en dan in tichte stower as maat docht foar de safolste kear in wraam op ‘e reiden. Bestive en ferware yn ‘e rin fan ‘e tiid tidigje dy op ‘e lêste linigens. Fansels draaie…

lês it hiele gedicht

foto’s

‘ien piltsje hindert neat’, seit hy ‘kom, drink der mar wat by’ sy sweeft as in fearke op ‘e wyn boartet yn de sânbak lykas lang ferlyn streket Pûke oer de wiete snút wol swimme, docht alles út yn ‘t…

lês it hiele gedicht

Dyn namme

Ik skriuw dyn namme op it beferzen rút dyn namme is tichtby, mar do, do bist sa fier fuort Dan ferdwynt dyn namme troch de izige kjeld Ik skriuw dyn namme yn it sân, de sinne sakket yn it kâlde…

lês it hiele gedicht

Wurkleas

Help, ús heit sit yn de ww! Alle dagen is er thús. En om’t er neat mear te dwaan hat bemuoit er him dus mei ús! ‘Hee, wêr silsto no wer hinne? Soesto dat no echt wol dwaan?’ Húswurk: ‘Soest…

lês it hiele gedicht

Snein

Ik wit wol, snein is yn prinsipe krekt sa lekker frij as sneon mar sneins dan fielt it krekt as wol dat frije net en krûpt der swier en dreech in skyldpod oer my hinne. Snein fielt as wachtsje op…

lês it hiele gedicht