A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

De ballade fan Jitske

Jitske wenne mei har heit (hy wurke by Steatsboskbehear) Yn in húske by de Deelen. Krij de bûsdoek mar fêst klear. Jitske boarte by de skuorre, Jitske boarte by de feart. Dat mocht bêst, se hie yn Ljouwert jierren lyn…

lês it hiele gedicht

Fergonklik

it strân leit as in skierwyt fel papier yn it lêste ljocht de tekening fan hjoed wie mar in út ‘e losse hân opsetten skets wêr binne se bedarre de bliere bern de mei de eagen ticht net mear ferlegen…

lês it hiele gedicht

Fet cool sterk

‘k Wie sa graach as omke Jan, ek sa’n fet cool sterke man. Hy tilt sa mar allee hop, mei ien hân in hynder op. ‘Sa mar klear,’ sei omke my, ‘twa kear deis in panne brij, en dit dûnske…

lês it hiele gedicht

Cruijff

By syn ferstjerren, 24 maart 2016 Cruijff is dea. Dat kin net. Hy sit yn myn lea. As ik de bylden weromsjoch fiel ik syn frêle macht kommen yn myn skonken. De fersnelling mei de bal, ynhâlde, even, dan it…

lês it hiele gedicht

Om ‘e moanne hinne

Alle nachten sjoch ik myn freondinne dy’t ûnsichtber is foar oaren, sjochst allinne mar har moaie eagen dy’t bewege. Nee, se is net swart, se is gjin Surinaamse of in Afrikaanse, nee, se is gjin negerinne. Sjochst allinne mar har…

lês it hiele gedicht

Blikjebeppe

Us beppe hat in sykte, of, no ja, ‘t is mear in kwaal. Us beppe siket blikjes! Net te leauwen. Abnormaal! Se skarrelet mei in griper en in sek by berms del. Dy ôffal, dat is harres. Komt sels ek…

lês it hiele gedicht