A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

FeRstival 2018, de 76e edysje!

Yes! Wat moai! Do bist op syk nei ynformaasje oer FeRstival 2018. Wolkom op ‘e webside fan FeRstival! Dit jier fiere wy de 76e edysje fan de grutste foardrachtkriich fan ús provinsje. Miskien is it de earste kear datst mei dochst, of miskien hast al faker meidien. Dochs is it miskien handich om de wichtichste ynformaasje noch efkes troch te nimmen.

It hâldt

De dei hat kleuren fan blau en pears it reid stiet giel as strie tsjin ‘t doarp it iis leit as in flier like griis en glêd as ruostfrij stiel mei fine naden laske fannacht ha wy it skuorren heard…

lês it hiele gedicht

Lyts

famke giet dwyl fan ‘t wikseljend ljocht de dyk del, draaft yn ‘e sinne om de grutte hannen fan it skaad foar te bliuwen, oant der gjin ûntkommen mear mooglik is en se oppakt wurdt, dan blykt it pleagjen te…

lês it hiele gedicht

ad patres

Lyklama is dea, wat slim, tocht ik doe’t ik it hearde, dat earme mantsje nea sille wy him mear fytsen sjen of kuierjen mar doe’t ik der wat langer oer neitocht, tocht ik: elk hat syn tiid hjir op ierde,…

lês it hiele gedicht

Man yn ‘e metro

ûndergrûnsk yn in metropoal jaget in wjirm troch tsjustere hoalen it liif fol figueren fan ‘e perronnen ûnderweis oeral hinne as wer werom it skriele neonljocht falt kâld oer in man sûnder mouwen de neakene skouders beljochtsje de raffelrânen fan…

lês it hiele gedicht

By pake en beppe

Troch it sydrút sjoch ik pake sitten mei syn âlde holle op syn âlde hân. De earmtakke op ‘e leuning fan ‘e stoel. Syn knipperke nei it waarmiten fan tolve oere. Beppe sit te puzeljen yn har stean-op stoel. As…

lês it hiele gedicht

(titelleas fers)

slút de gerdinen en slút de wrâld út fan haat en wrok oeren en klok gerop en geraas in tsjokke waas fan wurden lege lege wurden dan bouwe wy ús in hûs fan leafde yn fjoerreade tekens dy’t skreauwe en…

lês it hiele gedicht