A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

Skake

Ale-Jan is net sa’n sporter. Hy sit leaver op ‘e stoel. Hat in hekel oan bewegen. Inkeld skaken fynt er cool. Wurch dat wol er eins net wurde. “Sporte, dat is neat foar my. Ik bin leaver in pear oerkes…

lês it hiele gedicht

Dy stomme triennen

As sy wol nei it feestje mei. En ikke, ikke net! As hy wol lang opbliuwe mei, en ik moat al op bêd. As ik net goed yn jumping bin, of as ik beppe mis, gjin trampoline krije kin, de…

lês it hiele gedicht

Asylsiker

Hy went der noait oan, oan dy wyn út it westen, mar hy moat nei de stêd om syn langstme te dwêsten. Hy knypt yn it stjoer, en sjocht op ‘e tsjerketoer. It is freed, njoggen oere, merk yn it…

lês it hiele gedicht

Wêr silst dy noch drok om meitsje?

Wêr silst’ dy noch drok om meitsje Dat freegje ik my wier wolris ôf Alle dagen dat húswurk En repetysjes, mear as genôch! En sa moat ‘k noch jierrenlang leare Der moat noch sa’n soad yn myn kop Us heit…

lês it hiele gedicht

Geskink

Somtiden, mar eins hiel faak winskje ik sipressen op it sigerige bolwurk, in katedraal mei gouden ljocht en strakblauwe loften boppe âlde platanen. Mar earder binne it seedampen en stive pûsters út it westen wei dy’t my huverje litte yn…

lês it hiele gedicht

Oer en tefolle?

Kinsto grutte minsken folgje? Under iten sei ús heit: ”t Sjocht hjir swart fan bûtenlanners ‘t wurdt te fol, dat is in feit’ Mar fan ‘t winter, mei Somalië, sei ús mem noch: ‘Sjoch no ta, Och sa’n stumpert, och…

lês it hiele gedicht