A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

Wat ik letter wurde wol

Moat ik dan wat wurde letter, want is hjoed dan al foarby? Wat bin ik no wat letter net is, bin ik noch neat of noch te frij? Wat moat der by en wat kin better, wat is goed en…

lês it hiele gedicht

Skriuwblok

ik socht strofen yn strjitten en yn stegen sammele sinnen by de singel fandele frazen yn ‘e frjemdte en faker noch ticht by hûs plôke hjir en dêr wat wurden út ‘e berm by de opfeart klotsten de rigels by…

lês it hiele gedicht

Ferhúzje

Us hûs sjocht der ferlitten út, mei de gerdinen der foar wei. It wurdt al leger efter it rút, sa fielt it ek yn my. Ik rin temûk de keamer yn, dêr’t it hieltyd rommer wurdt. En yn myn búk…

lês it hiele gedicht

Ôfskie fan Skylge

Lit de sinne noch hiel efkes dûnsje mei dyn hier. Omearmje de dunen, boartsje mei de beammen, glimkje blier. Lit de weagen fan frijheid noch net op de klippen slaan. Foarmje in boechbyld doar dy oan it gûlen fan de…

lês it hiele gedicht

Thúskomst

Op ‘e Ivige Leane wurdt it altyd better, men krijt der hâld oan ’t fiere grien: De pleats is sichtber, tsien minuten letter fytst men gerûs fan popelieren yn. It ljocht stiet stil en skimerich yn de skuorre. De rook…

lês it hiele gedicht

De pleats

Om wer sân jier te wêzen. Sa’t it reid rûkt yn ‘e winter. Myn houtsjes skrasse oer de grêft. Op ‘e souder skimmelet it âlde strie. Drinkbakken klapperje oan ‘e muorre. Ien kat wennet hjir noch en ik wol nei…

lês it hiele gedicht