A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

It skiere lân

‘t Wurdt hjerstich oer it fjild de wrâld bestillet ta in frjemde dize pleatsen steane der fersille hinne âld en skier en oan de loft hinget in giele sinne in grouwe spinne gluorket nei har bút mar jûns dan fjurket…

lês it hiele gedicht

Skûlplak

Der stiet in famke by de bushalte. Ferdreaun, flechtling, allinne. Wêr komt sy wei? Wêr giet sy hinne? Wêr wie sy lokkich? Wêr fielde sy har thús? Wat liet sy efter? Wa dreau har fan hûs? Wat soe sy oars…

lês it hiele gedicht

Jupsty Hee

Dit leave lytse lichte lietsje is in liet fan neat, it dûnset troch de strjitte driuwt samar op ‘e feart. springt by de bakker op ‘e hoed klimt op de boekekast fan Sjoerd fart soms in eintsje mei de boat…

lês it hiele gedicht

De Oppassintrale

Us heit en mem binn’ mei fakânsje. En no ha ‘k in kat, twa kninen en in hûn. Sels in geit rint yn ‘e keamer; ik bin in ‘oppassintrale’ begûn! Dy hûn is as in keal sa grut, mar hy…

lês it hiele gedicht

Superfood

Us mem hat de smaak wer ris te pakken Bytiden is sy wier net goed Sy stiet de hiele dei te bakken Want wy bin’ oan de superfood Pakjes en pûdsjes binne ferline tiid Alles moat dus bio, fresh en…

lês it hiele gedicht

Langstme

Dêr’t ús pake en beppe altyd wenne ha dêrnei haw ik langstme oan ‘e ein fan ‘t libben ta Giest mei de sânreed lâns de beide brechjes oer? Hiel stil no net prate hark, hearsto de natoer? De wylp en…

lês it hiele gedicht