A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

Wier wol wis

Ik wie der wier wol wis fan, dat ik mysels hiel aardich ken. Dat gjin mins my samar ompraat, dat ik wol sterk en stevich bin. Mar dizze lêste simmer wie ik sân fakânsjewiken lang, elke dei in bytsje skiterich…

lês it hiele gedicht

Us kavia

Wy hawwe thús in kavia dy heart der hielendal by, sa’n fleurich piipjend bistje en ‘t meast is er fan my. As ik út skoalle kom dan is faak ús mem der net. Se is oan’t wurk, mar ik ha…

lês it hiele gedicht

Wurkjende jongere

Ik haw in baan foar heale dagen, ‘k fertsjinje sinten by de bare bult! ‘k Hoech myn hân net langer op te hâlden, stean net mear by ús mem yn ‘e skuld! Ik bin fêste oppas by de buorlju, draai…

lês it hiele gedicht

Stil as iis

Wat no? Moat ik mysels moed ynsprekke, opslach fleurich wurde? Moat ik ynienen glimkje, sizze: doch net sa healwiis? sizze: ik leau it is tiid foar in slokje? Stil as iis wiest, iis dat der besletten by leit, kâld, stiif,…

lês it hiele gedicht

Fersiere

Heit rydt stadich oer de oprit, nee, de klep koe lang net ticht. Mem komt fleurich fan ‘e fliering: goudfersielsel, o sa sjyk! Heit dy mjit dan mei de tomstôk, ja, der moat in hiel stik ôf. Wy begjinne út…

lês it hiele gedicht

Bistemoai

immen hat him deljûn yn de koetsjekralen tunen it is de wyn, as in lekken tin en wyt fannacht wie er in stoarm dy’t oer de seeën song en foarmen yn de wolken blaasde roerlings oer de krunen jage fan…

lês it hiele gedicht