A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

Hurdfytser

Us pake Jan kocht lêstendeis in nagelnije fyts. Hy soe der wakker mei op reis nei Ljouwert en Parys.   ‘In proefrit is in goeie test, ’ sei pake Jan tsjin ús, ‘dy akku docht it superbest en ik bin…

lês it hiele gedicht

der stie in parrebeam yn appelskea

der stie in parrebeam yn appelskea de tûken swier de fruchten sjoch doe kaam de jager mei syn jachtgewear en skeat der twa pûn hagel troch der stie in arrebeam yn pappelskea de twigen noch yntakt miskyn doe kaam de…

lês it hiele gedicht

Yn myn uppie

Elske giet mei Peter Sanne mei Jamal Femke stiet nei skoaltiid mei Harry yn ‘e hal   Bo fytst fuort mei Achmed Renée mei Lidewij ik hâld harr’ tsjin de wyn yn yn myn uppie amper by   mar jûns…

lês it hiele gedicht

Us mem en ik

Us mem wol graach freondinnen wêze, se docht as bin we och sa dik. Se moat sa noadich ek myn boeken lêze, mei in knypeach, sa fan, ‘do en ik’. En altyd myn cd’s ôfdraaie, want dy fynt se ‘echt…

lês it hiele gedicht

Myn hier

Us beppe rint der soms wat by, ferfromm’le en ferlept. Mar hat se by de kapper west, dan fielt se har wer opperbest. Us beppe seit fan: permanint dat is in bêst resept. Us Maarten hie in matsje want dat…

lês it hiele gedicht

ADHD

Us heit en mem hawwe my teste litten en no is it dus definityf. Ik haw ADHD. Ik bin no dus ‘drok’ en net mear ‘aktyf’. Us mem folget no in kursus oer ADHD. Se docht oft ik efterlik bin….

lês it hiele gedicht