A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

Sûnder dy

Ik wit it wol, it is dyn rjocht, do woest net by my bliuwe. Mar om’t ik my sa iensum fiel, woe ‘k dy noch ien kear skriuwe. ‘k Ha krektlyn rûzje hân mei heit, ‘t wie eins in spul…

lês it hiele gedicht

Myn broer

myn broer en ik sa stoer by’t beltsjedrukken hofkesjongen en ‘t pleagjen fan ús mem ik en myn broer breinroer mei heit op ‘e bromfyts de moudige paden oer famkesaventoer broer en broer myn fjildbroer yn ‘e natoer myn sportbroer…

lês it hiele gedicht

Laitsje

Wy ha wol in núv’re sykte, Myn freondinne, sy en ik. Wy kinn’ wol in oere laitsje en dêrnei krije wy de hik. No, dêr moatt’ wy wer om laitsje, Sa giet dat de hiele dei. Ja, it is miskien…

lês it hiele gedicht

Sprútses

Oeren sit ik al oan tafel, mei seis sprútsjes op myn board. Ik wol se dêr graach lizze litte, mar ús mem seit: ‘Ite! ‘t Moat!’ Seis fan dy fize, griene knikkerts, lizze dêr, sa foar myn snút. It liket…

lês it hiele gedicht

de trui de reis…

hy sit foar my it rjochter skouder heger as it lofter de rêch bûgjend as er it giele t-shirt oan hat sjoch ik de rêchbonke by de swarte trui net dan is de rêch in kessentsje dat sykhellet teminsten as…

lês it hiele gedicht

De ballade fan Jitske

Jitske wenne mei har heit (hy wurke by Steatsboskbehear) Yn in húske by de Deelen. Krij de bûsdoek mar fêst klear. Jitske boarte by de skuorre, Jitske boarte by de feart. Dat mocht bêst, se hie yn Ljouwert jierren lyn…

lês it hiele gedicht