A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

Fiskerswyfke

72 jierren hawwe fan har antlit in print etst yn in noch net beskreaune styl op ‘e eftergrûn geve yn ‘t sâlt bebiten streekjes fan ‘e skol skar en skylfisk dy’t hja yn ‘e rin fan ‘e jierren útsutele hat…

lês it hiele gedicht

Liebesinsel

De see wie blau en helder as in spegel De sinne blonk, it wie in waarme dei En sokke dagen lis ik yn ‘e regel Op ‘t strân te slomjen en myn hûntsje mei. Mar diz’ kear net, no syld’…

lês it hiele gedicht

Beppe

Juster yn ‘e iere moarn, ik wie noch net fan ‘t bêd. Ynienen gie de tillefoan en ús mem dy gûlde sêft. Myn beppe wie ferstoarn, samar yn har sliep dy nacht. Us heit dy gûlde net, mar hy stie…

lês it hiele gedicht

Ingels

Us mem seit: ‘Der binne ingels.’ Echt wier, en se leaut it ek. ‘Ingels liede dy troch ‘t libben.’ Mem, tink ik, praat net sa gek. En dan komt se mei bewizen: doe en doe, en sa en sa. ‘In…

lês it hiele gedicht

Fuotbalfamke

Ik mei sa graach fuotbalje mar mem wol it net ha. ‘It is sa’n wrede sport!’ ropt se ‘In blessuere hast sa.’ ‘Dalik oeral blauwe plakken troch flugge earmtakken op ‘e knibbels yn ‘e drek, bern doch net sa gek.’…

lês it hiele gedicht

Nachtkeamer

Ljocht en libben is nearne. Mei in tsjuster each loert de keamer. Stuollen swije, houten ribben hâlde de siken yn en wachtsje. Se wolle fan it plak en dûnsje oer de grize triedden fan de jûn. Under de tafel azemt…

lês it hiele gedicht