A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

FeRstival 2018, de 76e edysje!

Yes! Wat moai! Do bist op syk nei ynformaasje oer FeRstival 2018. Wolkom op ‘e webside fan FeRstival! Dit jier fiere wy de 76e edysje fan de grutste foardrachtkriich fan ús provinsje. Miskien is it de earste kear datst mei dochst, of miskien hast al faker meidien. Dochs is it miskien handich om de wichtichste ynformaasje noch efkes troch te nimmen.

de popelier

sa rizich stie er dêr de âlde beam bewoartele yn de grûn in bytsje skean de rêch ôfkeard tsjin ‘e westewyn skodholjend wachtsjend op sinneskyn yn ‘e tûken ferskûle in libben fol fleur dat soe er bringe mei blêden yn…

lês it hiele gedicht

Rommelmerk

Jippy, ‘t is hjoed rommelmerk, altyd wer in leuke dei. Oan ‘e dyk âld guod ferkeapje, en de hiele buert docht mei. Yn in doaze op ‘e fliering stiet it spul al moannen klear. Boartersguod, in âlde printer, boeken en…

lês it hiele gedicht

Simmermiddei

Tink dy ris yn op in dei yn ‘e simmer sitsto yn in boatsje dat driuwt op ‘e poel. Merkels en eintsjes dy boartsje om dy hinne, de sinne is waarm en it wetter is koel. Dan troch in twirre…

lês it hiele gedicht

Fryslân

om Fryslân op syn moaist te sjen kladderje ik op sneinske skuon yn myn nijste streekjespak by de seedyk op en by de see tilt it op fan deade dûkeleinen de loft wyldjaget fan blaumokken mei plestik bekers yn ‘e…

lês it hiele gedicht

Kontakt

Yn ‘e tún fan ‘e buorlju boartet it bern helpleas rôlet de bal fan syn foet wylst op ‘e dyk lilk in autodoar tichtslacht in weismiten krante beweecht doelleas yn ‘e goate stikken lêzen It bern boartet, mar laket net…

lês it hiele gedicht

Monsieur De Boer

Ik haw in learaar Frânsk, ja, ik wit it is wat frjemd. Mar altyd moat ik oan him tinke, it is echt sa’n knappe fint. Sokke moaie eagen hat er, it iene brún, it oare grien. En hy laket as…

lês it hiele gedicht