A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

Hynder

Der wie ris in wyt hynder en dat hie ien grutte winsk: hy woe och sa graach oan it wurk by in moaie jonge prins. Dus pleatste er in advertinsje yn it blêd ‘Vorsten’, ‘t is gjin grap: ‘Wyt hynder…

lês it hiele gedicht

Bang

As ik jûns allinnich thús bin dan wurd ik wolris bang dat in dief hjir komme kin ik stek dan grutte kearsen oan dy baarne lekker lang   Mar as ik om my hinne sjoch dan wurd ik alwer kjel…

lês it hiele gedicht

Broers

Broers… ik begryp der faak gjin jota fan! Nim no ús Tseard, dizze wike 16 wurden. No… as ik 16 waard, wist ik it wol! Dan woe ik in stoere brommer ha en in ‘coole’ learen jas. Mei in famke…

lês it hiele gedicht

Simmerjûn oan ‘e Far

de dize dûnset oer de greiden leit in ljochte tekken oer it gea in reager dikert tusken reiden muskusrotten hoffenje har de lea reidhintsjes hoedzje harren jongen in snoek leit ûnferweechlik hast foar dea karrekiten hâlde in wedstriid priissjongen jûnssinne…

lês it hiele gedicht

ad patres

Lyklama is dea, wat slim, tocht ik doe’t ik it hearde, dat earme mantsje nea sille wy him mear fytsen sjen of kuierjen mar doe’t ik der wat langer oer neitocht, tocht ik: elk hat syn tiid hjir op ierde,…

lês it hiele gedicht

Poes

Hat jim kat in wyt puntsje oan it eintsje fan syn sturt, frege buorman. Hy lake net. It wie in gleone simmerdei, ik fielde hoe’t it yn myn boarst begûn te friezen, hearde it bûnzjen fan myn hert. Hy leit…

lês it hiele gedicht