A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

Hurdfytser

Us pake Jan kocht lêstendeis in nagelnije fyts. Hy soe der wakker mei op reis nei Ljouwert en Parys.   ‘In proefrit is in goeie test, ’ sei pake Jan tsjin ús, ‘dy akku docht it superbest en ik bin…

lês it hiele gedicht

Begraffenis

Wy heukerje de kraach omheech en rinne stapke foar stapke yn in lange slinger achter de kiste. Ik mei de blommen drage. ‘t Is droech wurden om my hinne, sakrekt spielden wy sawat de tsjerke út. Te folle bargetriennen fan…

lês it hiele gedicht

Sprútses

Oeren sit ik al oan tafel, mei seis sprútsjes op myn board. Ik wol se dêr graach lizze litte, mar ús mem seit: ‘Ite! ‘t Moat!’ Seis fan dy fize, griene knikkerts, lizze dêr, sa foar myn snút. It liket…

lês it hiele gedicht

Wat sil dit stee?

Wat sil dit stee? Sels dit eigenste hoekje skuorre hat gjin weet fan dyn hân, doesto hjir noch wieste. Ek al lykje kopketten, helters en singels har ferhongen te hawwen oan de rongen yn ‘e muorre. Mar sa’t de bankskroef…

lês it hiele gedicht

Swijsum lânskip

Wêrom in swijsum lânskip oan ‘e muorre hingje dat oars net freget as nei juster en dêrfoar, de fjoerflinter bewarret as fossyl? Myn each swalket troch de rûchte, raffelrânen stikelje de friesloft. Ik preau in tear tegearre fan mimerjen yn…

lês it hiele gedicht

Libbens

Ik leau yn mear libbens. Dêrfan bin ik wis. Yn in foarich libben, wie ik in liuw, wat ik jim sis. Slûpend troch it oerwâld. In stap, noch in stap, en wraagh, ik hie myn proai. De kening fan de…

lês it hiele gedicht