A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

Pas op foar hurde wyn

Miskien wolsto my net leauwe, fynsto my in bange knyn, mar der is neat sa gefaarlik, as in dei mei hurde wyn. Hurde wyn, neat as ellende, hege golven op ‘e see. Fiskers yn te lytse boatsjes, sitte sa yn…

lês it hiele gedicht

Kuorbalfamke

Ik hie dy by de warming-up al sjoen en tocht: foar dy sil ik troch alles hinne, foar dy haw ik myn swit oant no ta jûn. myn sprongen sille hjoed dyn eagen winne. Mar doesto op ús fak ta…

lês it hiele gedicht

hintsje

gjin foksen dy’t har snipten op ‘e stôk net in wezeling dy’t har fleach nei de strôt mar it libben sels en wy dy’t wachten op in wûnder domwei wachten op ‘e tsjeaf yn ‘e nacht op it strie ûnder…

lês it hiele gedicht

Mobyltsje

Ik bin gek mei myn mobyltsje moarns betiid set ik him oan, hy kin fan alles, in juwieltsje foto’s en dan fansels de tillefoan. ‘k Haw him krigen op myn jierdei en it is myn moaiste kado. Us heit, dy…

lês it hiele gedicht

Menear Bakker en syn hûn

Sjoch, dêr rinne grou en rûn menear Bakker en syn hûn. Menear Bakker kuiert deftich en syn hûn woef-waft ferheftich. Menear Bakker en syn hûn, elke moarn en elke jûn. Hoe komt dy menear sa rûn? Wel, hy snobbet elke…

lês it hiele gedicht

Superhero

Op it plein ha wy ’t altyd oer de superhero’s fan DC Mei myn freonen doch ik stoer imitearje ’k Superman en Thor Mar eins ruilje ik se mei faasje samar yn foar wer in oar. Nim no Lex Luthor…

lês it hiele gedicht