A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

De blompot

ik ha in skuor har man hat my dochs mei de oaren yn it hok set útstel fan eksekúsje begjin april noch even dan meie wy wer mar sy sil my oan diggels slaan oer in pear wike sil ik…

lês it hiele gedicht

Skaadrider

De wintersinne sakket al geandewei en set de westerkym yn reade gloede. In rider sjit oer ‘t iis mei lange, wisse streken, de jûnloft yn ‘e mjitte. It lege ljocht skept him in skekkend skaad dat him ûnskiedber folget, mar…

lês it hiele gedicht

Tút

ik soe dy in tút jaan midden yn ‘e winkel fan AH soe ik myn slach slaan by de tomaten do wiest noch fier fuort mar ik seach dy stadichoan tichteby kommen efter de winkelkarre wiest de yochert al foarby…

lês it hiele gedicht

Beam

de beam stiet bryk yn ‘e westewyn stoer yn ‘e bocht bewarret hy in geheim hy wit mear as in oar en hâldt him stil bonkige bast hâldt de kaart tsjin it boarst   yn wyt en griis is dêr…

lês it hiele gedicht

De wite haai

In wite haai yn d’ oseaan sei op in dei: it is gjin dwaan sa smoarch wurdt hjir it wetter; ik hâld myn fel mar amper skjin en ek de smaak is fiis en min en net in greintsje better….

lês it hiele gedicht

Swarte kofje

Der is in wrâld neist ús wrâld de earste wrâld Yn dy wrâld leit in lân grôtfol kofjekopjes kofjekannen kofjefilters seefkes ljochtsjes In grôtfol lân mei apparatuer foar espresso kappesino en kofje-gewoan ‘t Is it lân fan kofjetsjok en kofjeskoft…

lês it hiele gedicht