A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

FeRstival 2018, de 76e edysje!

Yes! Wat moai! Do bist op syk nei ynformaasje oer FeRstival 2018. Wolkom op ‘e webside fan FeRstival! Dit jier fiere wy de 76e edysje fan de grutste foardrachtkriich fan ús provinsje. Miskien is it de earste kear datst mei dochst, of miskien hast al faker meidien. Dochs is it miskien handich om de wichtichste ynformaasje noch efkes troch te nimmen.

Stoarmskea

It waaide dat it rikke, minsken no, dat wie my wat. Yn elts gefal lei fan ‘e moarn de wylch fan buorman plat. De tûken troch de glêzen en de stamme troch it dak. De grientekas oan flarden en de…

lês it hiele gedicht

wintersnipperdei

der waait in winterwyn om myn bêd grypt my yn gips en stive lekkens in skerpe skjirre knipt myn kontoeren út kreakjend iis stekt yn myn tekkens oan ‘e loft wetterwolken en in kloft grize guozzen mei beferzen bekken beskite…

lês it hiele gedicht

Portret

Nea wer seach ik hy dy’t my makke. Hy sette stil en liet my los en sei net hoe’t ik wie en neamde net myn namme. Sei neat oer kleur, oer aard en foarm, oer wa’t ik bin. Syn eigen…

lês it hiele gedicht

Us Bijke

Us Bijke is in hûn, hiel bysûnder. Ik soe hast sprekke kinne fan in hûnewûnder. Hûnen as ús Bijke bin’ der net in soad. Us Bijke, ik sil ‘t jim sizze, is tige snoad. Undogens is er, mar ek hiel…

lês it hiele gedicht

it ballontsje

der dûnset in ballontsje troch de strjitte, flinterlicht in toutsje oan syn kontsje en in laits op it gesicht. hy hat in protte wille, rollebollet oer ‘t trotwaar. de wyn kin him wol tille it is lekker simmerwaar. hy faget…

lês it hiele gedicht

Tolve keamers

‘k Bou in hûs mei tolve keamers, foar de fun en it gemak. Mei in swimbad en in glydbaan en in fuotbalfjild op ‘t dak. Mei in keamer om te sliepen yn in himelheech grut bêd. Mei in keamer om…

lês it hiele gedicht