A: learlingen ût de earste klasse tmbû
B: learlingen ût de earste klasse hafû / twû / gymnasium

learlingen ût de klasse 2 en 3

klasse 4 mbû / hbû

De ljurk

Oer de earste sleat, en dan in groppe fierder, Dêr waait in ljurk út ‘t dauwich miedlân op. Syn tûfe, as de helmplom fan in ridder, Stiet triljend op syn lytse fûgelkop. It griene lân, dêr’t bûnte bisten rinne, De…

lês it hiele gedicht

Flecht

It lân ûntflechtsje op wyld aventoer? Wat dochsto asto net mear feilich bist, do nimst dyn leafste mei, dyn bern. Do witst dyn eigen hûs dêr bliuwt gjin spaan fan oer. Sy gongen bergen oer, te geande foet, belânen mei-inoar…

lês it hiele gedicht

Swarte kofje

Der is in wrâld neist ús wrâld de earste wrâld Yn dy wrâld leit in lân grôtfol kofjekopjes kofjekannen kofjefilters seefkes ljochtsjes In grôtfol lân mei apparatuer foar espresso kappesino en kofje-gewoan ‘t Is it lân fan kofjetsjok en kofjeskoft…

lês it hiele gedicht

Dit lân

Dit lân, ik haw it heard it gûlen fan de noardewyn, it skuorren fan it iis, bekende stimmen yn de nacht. Dit lân, ik haw it sjoen it wylde wetter fan de mar, de wolken dy’t op reuzen lykje, de…

lês it hiele gedicht

Lytse Wielen blues

sa fredich wie it doe, dy waarme dei doe’t ik siet by dy mei achter ús dat hege tichte reid, der is gjin wei werom seistû en foar ús lei it wetter in akwarel fan jûntiidssinne en letter naamdestû myn…

lês it hiele gedicht

Kreas te plak

Njoggen smaken cola en wol santjin soarten chips sûkelade, soda, kaugomkes yn trochdrukstrips sûker, fris en ranja, it moat allegear te plak, twa kear yn de wike is supermerk myn fak. Ik wit persiis wêr’t alles stiet, de sjerp, it…

lês it hiele gedicht